تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما

آخرین به روز رسانی 24/5-2024

اداره مهاجرت پس ازآن که قضیۀ پناهندگی را بررسی کرد، آن وقت نظر میدهند. سپس تصمیمی را در مورد این که آیا با درخواست پناهندگی شما موافقت صورت گرفته یا نه، دریافت خواهید کرد.

اداره مهاجرت بر اساس گفته های شما و بر مبنای مدارکی که شما در تأیید از آنچه شما گفته اید، تصمیم میگیرد. اداره مهاجرت بر اساس اطلاعاتی که در مورد وضعیت کشور شما دارند نیز تصمیم گیری می کند.

اداره مهاجرت می تواند شما را به طرق مختلف از این تصمیم مطلع سازد

وقتی اداره مهاجرت در مورد درخواست شما تصمیم گرفت، می توانید در یک جلسه با یک مامور بررسی کننده ملاقات کنید که در آنجا در مورد تصمیم به شما اطلاع میدهند یا اینکه نامه ای همراه با تصمیم برای شما ارسال می کنند.

حتی اگر شما این تصمیم را از طریق نامه دریافت کنید، اداره مهاجرت شما را به جلسه ای فرا می خواند که در آنجا شما با کمک مترجم اطلاعاتی در مورد این تصمیم دریافت خواهید کرد. سپس مامور بررسی توضیح خواهد داد که این تصمیم به چه معناست، حقوق شما چیست و بعد از آن چه اتفاقی می افتد.