تصمیم

آخرین به روز رسانی 2ـ 9ـ 2020

پس از رسیدگی به کیس پناهندگی و ارزیابی اداره مهاجرت سویدن،انوقت فیصله ای دریافت میکنید که کدام جواب مثبت یا جواب منفی به تقاضای پناهنده گی خود گرفته اید.

این تصمیم بر اساس گفته ها و مدارکی که شما در حمایت از آنچه شما گفته اید ارائه شده است. واین نیز بر اساس آنچه که اداره مهاجرت سویدن در مورد وضعیت کشور شما می داند تصمیم گیری شده است.

ملاقات با مسؤل پرونده دراداره مهاجرت

هنگامی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت، آنها یک نامه برای شما ارسال می کنند. دراین نامه نوشته شده که شما درچه زمانی و درکجا مسؤول اداره مهاجرت را ملاقات میکنید.

مسؤل دوسیه به شما می گوید که آیا درخواست پناهندگی شما قبول یا رد شده است. مسؤل همچنین می گوید که اداره مهاجرت چطوربه این تصمیم رسیده است.

گاهی اوقات قبل از اینکه اداره مهاجرت تصمیمی بگیرد میتوانید مسئول را ملاقات کنید. انوقت مسؤل درمورد حقوق شما با شما گپ میزند و میگوید پس از دریافت تصمیم چه میشود.

چه تصمیم را دریافت کرده اید؟