جواب رد

آخرین به روز رسانی 18/3-2024

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، به این معنی است که اداره مهاجرت ارزیابی می کند که شما دلایل کافی برای ماندن در سویدن را ندارید.

اگر جواب رد بگیرید سه گزینه دارید:

 • بر روی تصمیم شکایت کنید
 • که به وطن خود برگردید ویا کشوردیگری که در آنجا اجازه دارید اقامت کنید.
 • اگر کاری درسویدن دارید درخواست اجازه کار بکنید.

بدون درنظر گرفتن شکایت و یا بازگشت به وطن شما باید برای برگشت خود شروع به پلان ریزی کنید. اگر با اداره مهاجرت همکاری کنید، میتوانند در بازگشت به شما کمک کنند.

تصمیم اکثر اوقات سه هفته پس از ابلاغ به اجرا گذاشته میشود. وقتی که تصمیم شروع به اجرا شد، شما باید سویدن را ترک کنید و دیگر حق اعتراض ندارید.

اگرتصمیم اداره مهاجرت را قبول ندارید حق دارید درخواست تجدید نظر کنید.

درتصمیم اداره مهاجرت ذکر شده که چه مدتی برای درخواست تجدید نظر وقت دارید. معمولا تا سه هفته پس ازاطلاع شما از تصمیم است.

اگر یک وکیل رسمی دارید او میتواند برای درخواست تجدید نظر به شما کمک کند.

درخواست تجدیدنظر به محکمه مهاجرت

اگرمیخواهید بر روی تصمیم اداره مهاجرت شکایت کنید باید نامه ای به اداره مهاجرت بنویسید. دراین نامه باید نوشته شود که:

 • کدام تصمیم را میخواهید که اداره مهاجرت تغییر دهد.
 • چرا میخواهید که اداره مهاجرت تصمیم را عوض کند.
 • مشخصات شخصی شما.
 • شماره پرونده خودتان، شماره پرونده روی کارت ال ام آ شما نوشته شده است.
 • تلیفون نمبر و آدرس شما که اداره مهاجرت و یا محکمه بتوانند با شما تماس بگیرند.

اداره مهاجرت شکایت شما را بررسی میکند که ببیند اگر بشود تصمیم را تغییردهد. اگر اداره مهاجرت بر این نظر باشد که تصمیم اشتباهی گرفته است، میتوانند تصمیم را عوض کنند. برای مثال میتواند دلایل پناهنده گی ای باشد که اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری از آنها مطلع نبوده است.

اگراداره مهاجرت تشخیص دهد که دلیلی برای تغییر تصمیم وجود ندارد پرونده را به محکمه مهاجرت میفرستد. محکمه میتواند تصمیم را تغییر دهد و یا با آن موافق باشد.

شکایت به محکمه عالی مهاجرت

اگر از حکم محکمه مهاجرت راضی نیستید میتوانید در محکمه عالی مهاجرت درخواست تجدید نظر کنید. شما باید در مدت سه هفته پس از اطلاع حکم محکمه مهاجرت به محکمه عالی مهاجرت درخواست تجدید نظر کنید.

محکمه عالی مهاجرت فقط بر روی بعضی از پرونده ها کار میکند. به نام قبول پرونده خوانده میشود. محکمه عالی مهاجرت می تواند یک پرونده را که در آن هیچ راهنمایی از قضاوت های قبلی وجود ندارد یا در محکمه مهاجرت به نحوی به اشتباه مورد محاکمه قرار گرفته است را امتحان کرده و نظر بدهد.

دراکثر مواقع محکمه عالی مهاجرت تصمیم میگیرد که پرونده ها را مجددا بررسی نکند. دراین صورت حکم محکمه مهاجرت قابل اجرا است. اگر چنانچه محکمه عالی محاجرت تصمیم بگیرد که پرونده ای را امتحان و بررسی نکند، دراینصورت بلافاصله حکم محکمه مهاجرت اجرا خواهد شد.

وقتی که دیگر نمیشود درخواست تجدید نظر کرد

شما دیگر نمیتوانید شکایت کنید:

 • اگرشما تصمیم را قبول کرده و برگه رضایت از تصمیم را دستخط کرده باشید.
 • اگر محکمه عالی مهاجرت تصمیم گرفته باشد که پرونده شما را امتحان نکند.
 • شما اجازه اقامت با مدت محدود گرفته باشید.

اگرحکم ممنوعیت ورود و یا اخراج دریافت کنید برای گپ زدن درباره پلان بازگشت شما نزد مسئول اداره مهاجرت خوانده میشوید. در آنجا معلوماتی در مورد گزینه های مختلف به شما میدهند. شما هم اگرسؤالاتی دارید میتوانید پرسان کنید.

اگر شما خودتان نمیتوانید پلان سفر را ترتیب دهید، شما و مسئول باهم پلان میریزید که سفر چگونه انجام شود.

چه وقتی باید سویدن را ترک کنید؟

بعد ازدریافت تصمیم خود، مدت زمان مشخصی به شما میدهند که سویدن را ترک کنید. برروی تصمیم نوشته شده که چه مدت زمانی برای ترک سویدن دارید.

اگر درمدت ذکر شده کشور را ترک نکنید احمال دارد که ممنوع الورود شوید. به این معنی که شما به هیچیک ازکشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس، لیختنشتاین، رومانی و بلغارستان را درمدت پنج سال حق ورود ندارید. درحکم شما ذکر شده که چه مدتی ممنوع الورود هستید.

اگربه درخواست پناهندگی شما رد شده داده باشند ودرمدت زمانی که پناهجو بوده اید کارمیکردید، میتوانید بجای درخواست اقامت درخواست اجازه کار بکنید.

برای گرفتن اجازه کار بایستی واجد شرایط اجازه کار فقط برای یک کار باشید. شما نمیتوانید دو کار یا بیشتر داشته باشید که بتوانید درمجموع واجد شرایط کاری بشوید.