اجازه اقامت داده میشود

آخرین به روز رسانی 27ـ 9ـ 2018

اگراجازه اقامت دریافت کنید به این معنی است که به درخواست پناهنده گی شما جواب مثبت داده اند.

انواع مختلف اجازه اقامت

اگر اجازه اقامت شما بعنوان پناهنده باشد مدت آن سه سال است.

اگر اجازه اقامت شما بعنوان گزینه نیاز به محافظت باشد، مدت اجازه اقامت شما ۱۳ ماه است.

اگراجازه اقامت دائم بگیرید که مدت اجازه اقامت شما تا زمانی که درسویدن زندگی میکنید اعتباردارد.

اگرازسویدن نقل مکان کنید اداره مهاجرت میتواند تصمیم به پس گرفتن اجازه اقامت شما بگیرد. و این بدین معنی است که شما دیگر درسویدن اجازه اقامت ندارید. اگر به اداره مهاجرت بگویید که مایلید اجازه اقامت خود را داشته باشید، میتوانید تا مدت دو سال درسویدن نباشید و اجازه اقامت خود را هم در سویدن داشته باشید.