قبل از اینکه به سویدن وارد شوید

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

برای درخواست پناهنده گی شما باید در سویدن یا درمرزسویدن باشید. قبل ازآمدن به سویدن نمیتوانید درخواست پناهنده گی کنید و یا نمیتوان در سفارت سویدن درخواست داد.

اداره مهاجرت در سویدن بررسی میکند که اگر شما در سویدن حق حمایت دارید. در وب سایت اداره مهاجرت معلومات زیادی درباره درخواست پناهنده گی وجود دارد.

برای اینکه خودتان را آماده وارد شدن به سویدن کنید میتوانید معلومات این صفحه را بخوانید.

اگر قبل از ورود به سویدن درکشور دیگری درخواست پناهنده گی کرده اید

اگرازکشوری خارج ازاروپا فرار میکنید، باید دراولین کشور اروپایی که وارد میشوید درخواست پناهنده گی بدهید. این در مقررات دابلین نوشته شده است، که توافقنامه ای بین کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، سوئیس و لیختنشتاین میباشد.

اگردرسویدن درخواست پناهندگی کنید، اداره مهاجرت بررسی را با این شروع میکند که:

  • که شما ویزای کشوردیگری دراتحادیه اروپا را گرفته اید.
  • که شما نوع خاصی از اجازه اقامت در کشوری از اتحادیه اروپا دارید.
  • که شما در مسیر راه به سویدن درکشوردیگری از اتحادیه اروپا (EU) درخواست پناهنده گی داده اید.

اگریکی از این دو نکته بالا درست باشد، سویدن مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما نیست. شما باید به آن کشوری برگردید که از آن ویزا یا اقامت گرفته اید، و یا درآنجا درخواست پناهنده گی داده اید.

اگراقوام خیلی نزدیک در سویدن دارید، میشود درخواست پناهنده گی شما را درسویدن بررسی کرد.