مسکن درمدت زمان پناه جویی

آخرین به روز رسانی 24/8-2023

شما که پناه جوهستید میتوانید ازاداره مهاجرت درمورد مسکن کمک بگیرید. همچنین شما میتوانید انتخاب کنید که خودتان مسکن خود را تهیه کنید. دراینجا معلومات بیشتری درمورد قوانینی که اعمال میشوند را پیدا میکنید.

زندگی کردن درمسکن های اداره مهاجرت

درطول مدت زمانی که درانتظارجواب هستید اداره مهاجرت مسکن موقتی به شما ارائه میدهد. اگرپیسه نداشته باشید، اداره مهاجرت هزینه مسکن شما را می پردازد.

اگراداره مهاجرت سویدن به شما درامرمسكن كمك كند، خودتان نمیتوانید تصمیم بگیرید که کجا بودوباش کنید. شما باید برای کوچ کردن به محلی که مسکن خالی وجود دارد آماده باشید. درطول مدت زمانی که درانتظارجواب هستید امکان دارد شما مجبورشوید به خانه جدیدی کوچ کنید.

اگربه شما پیشنهاد مسکنی شد، این مسکن فقط برای شما هست. مسکن تشکیل شده ازآپارتمانی است که شما با دیگران بصورت اشتراکی زندگی میکنید. اگربا کل خانواده آمده اید همه خانواده دریک اتاق زندگی میکنند. اگرهم مجردی آمده اید بصورت اشتراکی در یک اتاق وازیک جنسیت باهم زندگی میکنید.

حق داشتن مسکن منقضی می شود

درصورتی که تصمیمی برای رد یا اخراج دریافت کرده باشید وتصمیم به اجرا گذاشته شود ویا اینکه مهلت بازگشت داوطلبانه شما به پایان رسیده باشد، باید ازمحل سکونت خود خارج شوید. این امر درمورد شماست که یک فرد بالغ هستید و با طفلان زیر ۱۸ سالی که شما سرپرست آنها هستید زندگی نمی کنید.

بودوباش درمسکن ازخودتان

اگرنمیخواهید که درمسکن های اداره مهاجرت بود وباش کنید خودتان میتوانید مسکنی پیدا کنید. خیلی ها درمدت انتظارجواب تقاضای پناهنده گی نزد اقوام ویا دوستان خود زندگی میکنند. اگرخودتان مسکن تهیه کنید بایستی خودتان هزینه مسکن را تقبل کنید.

اگرخودتان مسکن را تهیه کنید باید آدرس خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید که آنها بتوانند با شما درتماس باشند. اگرهنگامیکه اجازه اقامت دریافت میکنید ودرمسکنی ازخود زندگی میکنید، کمکی ازطرف اداره مهاجرت برای اقامت در یک شاروالی به شما نمیشود.

بعضی ازمناطق مسکونی ممکن است برحق دریافت مساعده مالی شما تأثیربگذارد

بعضی ازمناطق مسکونی ممکن است برحق دریافت مساعده مالی شما تأثیربگذارد. اگربه چنین منطقه مسکونی کوچ کنید، ممکن است حق دریافت پیسه روزانه و کمک هزینه خاص را از دست بدهید. همچنین اگر آدرس دیگری بغیراز آدرسی که در واقع در آن زندگی می کنید ارائه دهید، منحیث مثال آدرس صندوق پستی، ممکن است حق دریافت پیسه روزانه و کمک هزینه خاص خود را از دست بدهید.

شهرداری ها در سویدن

هر کس که در سویدن زندگی می کند در یک شهرداری زندگی می کند. شهرداری می تواند یک شهر، یک منطقه یا چند منطقه باشد. در سویدن ۲۹۰ شهرداری وجود دارد.

در Informationsverige.se در مورد تمام شهرداری ها معلومات وجود دارد. شما می توانید در مورد آنچه در شهرداری های مختلف وجود دارد، مانند مکتب، محل کار و مسکن، بخوانید.