مسکن درمدت زمان پناه جویی

آخرین به روز رسانی 29ـ 10ـ 2018

شما که پناه جوهستید یا میتوانید خودتان مسکن تهیه کنید ویا اینکه اداره مهاجرت میتواند درمورد مسکن به شما کمک کند.

مسکن های متعلق به اداره مهاجرت

اداره مهاجرت سویدن مسکن هایی دارد که فقط برای کسانی هست که تقاضای پناهنده گی کرده اند. این مسکن ها به نام مسکن اردوگاهی نامیده میشوند.

اگربرای تهیه مسکن به کمک اداره مهاجرت نیازدارید، خودتان نمیتوانید محل زندگی را انتخاب کنید. شما باید آماده باشید به جایی بروید که درآنجا مسکن خالی وجود دارد. همچنین امکان دارد که درطول مدتی که درانتظارجواب هستید بایستی به آدرس جدیدی نقل مکان کنید.

اگربه شما پیشنهاد مسکنی شد، این مسکن فقط برای شما هست. مسکن تشکیل شده ازآپارتمانی است که شما با دیگران بصورت اشتراکی زندگی میکنید. اگربا کل خانواده آمده اید همه خانواده دریک اتاق زندگی میکنند. اگرهم مجردی آمده اید بصورت اشتراکی در یک اتاق وازیک جنسیت باهم زندگی میکنید.

مسکن ازخودتان

اگرنمیخواهید که درمسکن های اداره مهاجرت زندگی کنید خودتان میتوانید مسکنی پیدا کنید. خیلی ها درمدت انتظارجواب تقاضای پناهنده گی نزد اقوام ویا دوستان خود زندگی میکنند. ا گرخودتان مسکن تهیه کنید بایستی خودتان هزینه مسکن را تقبل کنید.

اگرخودتان مسکن را تهیه کنید باید آدرس خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید که آنها بتوانند با شما درتماس باشند. اگرهنگامیکه اجازه اقامت دریافت میکنید ودرمسکنی ازخود زندگی میکنید، کمکی ازطرف اداره مهاجرت برای اقامت در یک شاروالی به شما نمیشود.