وضعیت مالی درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

درطول مدت زمانی که متقاضی پناه جویی درسویدن هستید میتوانید دراین صفحات معلوماتی درمورد معاش خود حاصل کنید. دراینجا میتوانید همچنین درباره باز کردن حساب بانکی معلوماتی حاصل کنید.

درطول مدت زمانیکه شما متقاضی پناه جویی درسویدن هستید ممکن است که شرایط کارکردن و یا شروع شرکت خصوصی برای شما ایجاد شود.راه های زیادی برای آماده کردن خود برای کاردرسویدن وجود دارد.

اگرشما امکان این را ندارید که عایدی داشته باشید و یا ثروت دیگری هم ندارید میتوانید ازاداره مهاجرت تقاضای کمک مالی کنید.

درمدت زمانیکه شما متقاضی پناه جویی هستید امکان این رادارید که مشتری یک بانک شده وحساب بانکی باز کنید وازدیگرخدمات بانکی استفاده کنید.