وضعیت مالی درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 7ـ 8ـ 2019

درطول مدت زمانی که متقاضی پناه جویی درسویدن هستید میتوانید دراین صفحات معلوماتی درمورد معاش خود حاصل کنید. دراینجا میتوانید همچنین درباره باز کردن حساب بانکی معلوماتی حاصل کنید.