آغاز تمرین زبان سویدنی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

در اینجا شما اپلیکشین ها، ویدیو ها و صفحات انترنیتی را که میتوانید بخاطر فراگیری زبان سویدنی از آن استفاده کنید، دریافت خواهید کرد.

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

الفبا

معرفی خودتان

اعداد 100- 1000

اعداد 0-100

ساعت

ساعت چند است؟

خانه پری فورمه

تماس (تیلفونی) اضطراری

می نمی فهمم

لباس ها