فلم ها

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

آموزش زبان سویدنی

فلم ها در مورد سویدن

آغاز تمرین زبان سویدنی

معرفی خودتان

الفبا

اعداد 100- 1000

اعداد 0-100

ساعت چند است؟

ساعت

تماس (تیلفونی) اضطراری

خانه پری فورمه

لباس ها

می نمی فهمم

ادامه تمرین زبان سویدنی

فارمسی

روز های هفته

بدن، جسم

مرکز صحی

فرهنگ لغات برای خرید کردن

خریداری

پخت و پز

خانواده

منزل/ آپارتمان

رنگ ها

هوا

شغل

زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

کتابخانه ـ مکان ملاقات

کتابخانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

در قهوه خانه

اوقات فراغت

هدایات

لغت نامه ها و ترجمه

فعل

یک (En)/یک (Ett)