فلم ها

آخرین به روز رسانی 22ـ 1ـ 2020

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

 آموزش زبان سویدنی

فلم ها در مورد سویدن

آغاز تمرین زبان سویدنی

الفبا

معرفی خودتان

اعداد 0-100

اعداد 100- 1000

ساعت

ساعت چند است؟

خانه پری فورمه

تماس (تیلفونی) اضطراری

می نمی فهمم

لباس ها

ادامه تمرین زبان سویدنی

روز های هفته

فارمسی

بدن، جسم

مرکز صحی

خریداری

فرهنگ لغات برای خرید کردن

خانواده

پخت و پز

رنگ ها

منزل/ آپارتمان

شغل

هوا

زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

کتابخانه

کتابخانه ـ مکان ملاقات

در قهوه خانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

هدایات

اوقات فراغت

لغت نامه ها و ترجمه

یک (En)/یک (Ett)

فعل