ادامه تمرین زبان سویدنی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

در اینجا شما اپلیکشین ها، ویدیو ها و صفحات انترنیتی را که میتوانید بخاطر فراگیری زبان سویدنی از آن استفاده کنید، دریافت خواهید کرد.

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

روز های هفته

فارمسی

بدن، جسم

مرکز صحی

خریداری

فرهنگ لغات برای خرید کردن

خانواده

پخت و پز

رنگ ها

منزل/ آپارتمان

شغل

هوا