لغت نامه ها و ترجمه

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

در اینجا شما میتوانید (آپ app) ها و ویب سایت های مختلف را برای ترجمه کردن کلمه و متن یافت نمائید.

لغت نامه ها برای مقاصد مختلف

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

فعل

یک (En)/یک (Ett)