تلفظ کردن را تمرین کنید!

آخرین به روز رسانی 27ـ 10ـ 2022

برای تمرین چگونگی تلفظ لغات سویدنی فلم های مختلف متعدد وجود دارد. این فلم ها توسط بخش آموزش بزرگسالان شهرداری Karlskoga تهیه شده است.

فلم ها

A

تاکید

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

آهنگ

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö