تلفظ کردن را تمرین کنید!

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

برای تمرین چگونگی تلفظ لغات سویدنی فلم های مختلف متعدد وجود دارد. این فلم ها توسط بخش آموزش بزرگسالان شهرداری Karlskoga تهیه شده است.

فلم ها

تاکید

A

E

DT

GK

FV

IEÄ

I

J

IY

آهنگ

L

O

NG

PB

OU

S

RD, RN, RT

SK, KS, ST, TS

SJE

U

TJE

Å

Y

Ö

Ä