زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

یک شکل خوب آموزش زبان سویدنی اینست که با افرادی که از قبل سویدنی آموخته اند، حرف بزنید.

به یاد داشته باشید که هرگاه شما میخواهید کسی را ملاقات کنید که در انترنیت با او آشنا شده اید، باید مراقب باشید. به یکی از دوستان تان در این مورد که به کجا میخواهید بروید بگوئید و همچنان برای ملاقات کردن دوست انترنیتی تان یک محل همگانی راانتخاب کنید.

رهمنای پناهجو یا دوست زبان

بسیاری از شهرداری ها و سازمان های سازمان های رضاکار سعی میکنند به افراد تازه وارد به سویدن کمک کنند تا با سویدنی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، می توان آن را دوست زبان، راهنمای پناهندگان، حامی کلانسال، مربی یا دوست نامید.

با شهرداری خود تماس بگیرید یا در ویب سایت آنها جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت های در شهر شما وجود دارد.

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

کتابخانه ـ مکان ملاقات

کتابخانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

در قهوه خانه

اوقات فراغت

هدایات