زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

آخرین به روز رسانی 23ـ 8ـ 2018

​یک شکل خوب آموزش زبان سویدنی اینست که با افرادی که از قبل سویدنی آموخته اند، حرف بزنید.

به یاد داشته باشید که هرگاه شما میخواهید کسی را ملاقات کنید که در انترنیت با او آشنا شده اید، باید مراقب باشید. به یکی از دوستان تان در این مورد که به کجا میخواهید بروید بگوئید و همچنان برای ملاقات کردن دوست انترنیتی تان یک محل همگانی راانتخاب کنید.

رهمنای پناهجو یا دوست زبان

بسیاری از شهرداری ها و سازمان های سازمان های رضاکار سعی میکنند به افراد تازه وارد به سویدن کمک کنند تا با سویدنی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، می توان آن را دوست زبان، راهنمای پناهندگان، حامی کلانسال، مربی یا دوست نامید.

برای پیداکردن فعالیت درجایی که بود وباش میکنید، دروب سایت شاروالی ویا جنتری فعالیت ها جستجو کنید.

تقویم فعالیت ها ـ فعالیت ها درسویدن

"فعالیت ها درسویدن" "Aktiviteter i Sverige" یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.

تمرین از طریق تماشای فلم

ازطریق تماشای فلم ها شما واژه ها و عبارات عام را یاد خواهید گرفت. هروقت می خواهید می توانید فلم را مکث کنید و به عقب برگردانید. اگر شما در پایین سمت راست فیلم کلیک کنید، شما می توانید فلم را زیرنویس دار کنید.

کتابخانه

کتابخانه ـ مکان ملاقات

در قهوه خانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

هدایات

اوقات فراغت