درزمان پناه جویی حال خوبی داشته باشید

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

هرکسی که در سویدن بودوباش می کند حق دارد احساس خوبی داشته باشد و درصورت لزوم مراقبت صحی دریافت کند حتی شما که پناه جوهستید. درمورد نوع کمک و مراقبتی که ممکن است درهنگام پناهجویی دریافت کنید دراین صفحات معلوماتی پیدا میکنید.

شما که درسویدن تقاضای پناه جویی کرده اید حق استفاده ازبعضی مراقبت های صحی و دندانپزشکی را دارید.

به تمام کسانی که در سویدن تقاضای پناهنده گی کرده اند یک پیشنهاد معاینه صحی رایگان میشود.

درطول مدتی که درسویدن پناهنده جوهستید اگرازنظر روحی روانی حال خوشی ندارید میتوانید کمک صحی دریافت کنید.

اگرحال روحی خوشی نداشته باشید، بغیرازمراقبتهای صحی کسان دیگری هم هستند که به شما کمک ومشاوره میکنند. منحیث مثال بسیاری سازمان های داوطلبانه هستند که شما میتوانید برای گرفتن کمک باتلفون گپ زده ویا آنها راملاقات کنید. این سازمان ها همگی وب سایت داشته و شما در انترنت میتوانید از نوع کمک های آنها مطلع شود.

برای اطفال و نوجوانان پناه جو که حال روانی خوشی ندارند کمکهای بسیاری وجود دارد.

شخص معلول یا ناتوان، توانایی جسمی، فکری و یا روحی کمتری دارد. منحیث مثال دید بد چشم میتواند نوعی معلولیت باشد ویا بضی ها به وسایل کمکی مثل صندلی چرخ دار و یا سمعک ضرورت دارند. به این معنی که شما برای مقابله با زندگانی روزمره خود نیاز به کمک دیگران دارید.

کسانی که دارای معلولیت هستند، درطول مدت پناه جویی، حقوق خاصی به آنها تعلق میگیرد.

استفاده از خشونت، تهدید و آسیب رساندن به دیگران ممنوع است. خشونت می تواند چیزهای مختلفی باشد. منحیث مثال، می تواند جسمی، ذهنی، جنسی، اقتصادی و مادی باشد. اگر شما تحت خشونت قرارگرفته اید، حق حفاظت و حمایت دارید.

عادت های زندگانی عادت هایی هستند که برای سلامتی ما ازاهمیت بالایی برخوردار هستند. استعمال دخانیات، الکول وموادمخدرمی توانند درناخوش کردن اثر داشته باشند. حتی قمار با پیسه می تواند به مشکلات و ناخوشی منجرشود.