درزمان پناه جویی حال خوبی داشته باشید

آخرین به روز رسانی 21ـ 3ـ 2019

هرکسی که در سویدن بودوباش می کند حق دارد احساس خوبی داشته باشد و درصورت لزوم مراقبت صحی دریافت کند حتی شما که پناه جوهستید. درمورد نوع کمک و مراقبتی که ممکن است درهنگام پناهجویی دریافت کنید دراین صفحات معلوماتی پیدا میکنید.