اگرنیازبه مراقبت دارید

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

دراین سایت معلوماتی هست درمورد نوع مراقبت هایی که درطول مدت پناه جویی درسویدن حق استفاده دارید. دراینجا شما همچنین می توانید معلوماتی مربوط به هزینه ها، قوانین و نحوه تقاضای مراقبت های ویژه درسویدن را دریافت کنید.

اگر شما زیر ۱۸ سال هستید و درسویدن تقاضای پناهنده گی کرده اید، برای استفاده از مراقبت های صحی و دندانپزشکی همان حقوقی را دارید که دیگر اطفال و نوجوانان درسویدن دارند. اگر زیر ۱۸ سال هستید مراقبت های صحی معمولا رایگان است.

اگر شما بیش از ۱۸ سال داشته و درسویدن تقاضای پناه جویی کرده اید، فقط درصورت عاجل حق استفاده ازمراقبت های صحی و دندانپزشکی دارید. یا اگرچنانچه دردی دارید که ممکن است بعدا عاجل شود شما حق دارید که آن را تداوی کنید. ا ین داکتر هست که تصمیم میگیرد که این ناراحتی بعدا عاجل میشود یا نه.

به عنوان یک پناه جو در سویدن شما همچنین حق استفاده از:

  • مراقبت ولادی
  • مراقبت درسقط جنین
  • مشاورت پیشگیری از حاملگی
  • مراقبت های صحی مادر
  • مراقبت صحی براساس قانون جلوگیری ازبیماری های مسری

اگرضرورت به مراقبت صحی دارید مهم است که بدانید

اگر به مراقبت صحی مراجعه میکنید باید کارت ال ام آ (LMA-kort) را با خود داشته باشید. اگز از دواخانه ای دوا میگیرید باید کارت ال ام آی خود را نشان دهید. اگرهنوز کارت ال ام آی خود را نگرفته اید میتوانید برگه رسید تقاضای پناه جویی را نشان دهید.

دروب سایت داره مهاجرت، می توانید ببینید که نوع های مختلف مراقبت های صحی و دارو چقدرهزینه دارند. و همچنین برای درخواست هزینه های مراقبت های صحی که شما پرداخت کرده اید، درآنجا می توانید معلوماتی پیدا کنید.

همه پرسونل بخش صحی در سویدن وظیفه حفظ اسراردارند. به این معنی که آنها حق ندارند بدون اجازه شما درمورد مشکلات شما با دیگران گپ بزنند. آنچه را که شما برای پرسونل بخش صحی بازگو میکنید برامکان گرفتن اجازه اقامه اثری نمیگذارد. ترجمانی که برای بخش مراقبتی و صحی کار میکنند نیز شامل قانون حفظ اسرار میشوند. حتی آنهایی که در دواخانه کار میکنند نیزوظیفه حفظ اسرار دارند.

وقتیکه با آمریت ها و بخش های صحی تماس دارید و لسان سویدنی خوب صحبت نمیکنید، میتوانید ازترجمان استفاده کنید. منحیث مثال در ملاقات با داکتر و یا شخص دیگری در بخش صحی و یا دندانپزشکی شما حق دارید با خود ترجمان داشته باشید.

بسیارمهم است که پرسونل بخش صحی بفهمند که شما چی میگویید واینکه شما بفهمید که آنها چی میگویند. تصاویری هست که شما هنگام ملاقات با پرسونل بخش صحی میتوانید استفاده کنید.

مراقبت صحی درست را پیدا کنید

راهنمای صحی (1177 vårdguiden)

اگر مطمئن نیستید که چه وقتی درخواست کمک صحی کنید میتوانید همیشه با راهنمای صحی (1177 vårdguiden) تماس تلفنی بگیرید. نمبر تلفن ۱۱۷۷ هست. شما با یک نرس گپ میزنید که به شما راهنمایی میکند. نرس همچنین به شما راهنمایی میکند که درکجا میتوانید کمک صحی درست را پیدا کنید. شما بیست وچهارساعته میتوانید به نمبر ۱۱۷۷ زنگ بزنید. دربعضی از سازمان های صحی منطقه ای میتوانید به لسان های دیگری بغیراز لسان سویدنی معلومات بگیرید.

اگر مطمئن نیستید که چه وقتی درخواست کمک صحی کنید میتوانید همیشه با راهنمای صحی (1177 vårdguiden) تماس تلفنی بگیرید. نمبر تلفن ۱۱۷۷ هست. شما با یک نرس گپ میزنید که به شما راهنمایی میکند. نرس همچنین به شما راهنمایی میکند که درکجا میتوانید کمک صحی درست را پیدا کنید. شما بیست وچهارساعته میتوانید به نمبر ۱۱۷۷ زنگ بزنید. دربعضی از شوراهای ولایتی میتوانید به لسان های دیگری بغیراز لسان سویدنی معلومات بگیرید.

مرکزخدمات صحی(Vårdcentral)

معمولا اگر مریض میشوید و یا ناراحتی پیدا میکنید باید با مرکزخدمات صحی (vårdcentral) تماس بگیرید. درآنجا شما اکثر کمک ها را دریافت میکنید. اگرحتی حالتان منحیث روانی بد باشد هم میتوانید با مرکزخدمات صحی تماس بگیرید. مرکزخدمات صحی به شما دربرقراری ارتباط با بخش صحت روانی کمک میکنند.

خدمات صحی عاجل

اگرشما یا شخص دیگری خیلی مریض شده وصدمه شدیدی دیده باشید باید ازبخش عاجل کمک بگیرید. بخش عاجل درشفاخانه هست و ۲۴ ساعت شبانه روزبازهست.

اگرشما یا شخص دیگری از نظر روحی روانی خیلی مریض هستید وبصورت عاجل نیاز به کمک دارید باید به بخش روانی شفاخانه مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا مراجعه کنید، میتوانید با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

نمبراضطراری ۱۱۲

اگر شرایط اضطراری است و جان کسی درخطر است به تلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. شما فورا کمک میگیرید و آمبولانس شما را به بخش اضطراری میبرد. درنمبر ۱۱۲ شما هم با آمبولانس هم پلیس وهم با خدمات امداد و آتش سوزی تماس میگیرید.

دوا

دواها را ازدواخانه خریداری می کنید. دریک دواخانه شما دواهایی را که داکتر به شما با نسخه تجویز کرده است میگیرید. کارکنان دواخانه درمورد مریضی های مختلف زیاد میدانند و به شما درمورد آن دوا راهنمایی میکنند. کسانی که در یک دواخانه کار می کنند وظیفه رازداری دارند.