دندان پزشکی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

اگر شما بیش از ۱۸ سال دارید ومتقاضی پناهنده گی در سویدن هستید، درصورت عاجل بودن شما حق استفاده ازدندانپزشکی دارید. طفلان و نوجوانانی که زیر سن ۱۸ سالگی ومتقاضی پناهنده گی هستند مثل سایرطفلان ونوجوانانی که درسویدن زندگی می کنند حق استفاده از دندانپزشکی رایگان دارند.

در سویدن، خدمات دندانپزشکی همگانی و خدمات دندانپزشکی خصوصی وجود دارد. خدمات دندانپزشکی همگانی توسط سازمان صحی منطقه ای مدیریت می شود. واین (Folktandvård) نامیده می شود. این ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی عمومی است که باید با آن تماس داشته باشید. اگرمشکلات حاد دارید باید برای دیدار دندانپزشک به خدمات دندانپزشکی همگانی مراجعه کنید.

دروب سایت راهنمای صحی ۱۱۷۷ میتوانید ساعات کاری و اطلاعات تماس در سراسر کشور را پیدا کنید.

این مبلغ را تأدیه میکنید

اگرشما درسویدن تقاضای پناهنده گی میکنید و بالای ۱۸ سال دارید برای دندانپزشک عاجل خودتان باید هزینه را تأدیه کنید. اگر نمیتوانید همان وقت هزینه را تأدیه کنید حق دارید ازخدمات عاجل دندانپزشکی استفاده کنید. دروب سایت اداره مهاجرت میتوانید ببینید که رفتن به دندانپزشک برای شما که متقاضی پناهنده گی هستید چقدرهزینه دارد. اگرازخدمات صحی مختلفی استفاده کرده اید وهزینه هایی داشتید، معلوماتی هم درمورد کمک های مالی درآنجا دریافت میکنید.