مکتب درزمان متقاضی پناهنده گی

آخرین به روز رسانی 19/9-2023

همه بچه ها حق تحصیل دارند. ولسوالی مکلف است که به بچه شما درمکتب جا بدهد. در اینجا می توانید درباره قوانینی که اعمال می شود را بخوانید وبینید که بچه شما از چه حمایت هایی برای رفتن به مکتب سویدنی برخوردار است.

حق تحصیل

طفل شما تحت همان شرایط یک طفلسویدنی حق رفتن به مهداطفال را دارد. از ترمی که طفل شما شش سالش میشود حق رفتن به مکتب را دارد. حق تحصیل برای انواع مکتب های زیر است:

  • مهد اطفال
  • صنف پیش مکتبی
  • مکتب ابتدایی
  • مکتب ابتدائی متناسب
  • مکتب ویژه ابتدایی و خانه اوقات فراغت

اگر فرزند شما قبل از ۱۸ سالگی شروع به تحصیل کند حق دارد در مکتب لیسه و مکتب لیسهٔ متناسب تحصیل کند.

با شاروالی خود تماس بگیرید

شهرداری شما مکلف است به فرزندان شما در مکتب جا بدهد. اگر یک یا چند فرزند دارید که در کودکستان، صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی یا مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه، مکتب لیسه یا مکتب لیسه متناسب به جا نیاز دارند، باید با شهرداری خود تماس بگیرید. شهرداری در مورد چگونگی انجام این کار میتواند اطلاعات بیشتری به شما بدهد.

از زمانی که شما با مقام شاروالی تماس گرفته و طفل خود را برای پیش مکتبی ثبت نام کرده اید درمدت چهارماه باید به طفل شما برای پیش مکتبی جای بدهند.

طفل شما باید دراسرع وقت مکتب ابتدایی را شروع کرده و یا درمکتب لیسه به او جای دهند. این باید حداکثرتا یک ماه پس از ورود به سویدن انجام شود.

بررسی پیشینه

بررسی پیشینه لیسه ابتدایی

هنگامی که طفل شما مکتب ابتدایی راشروع میکند، کارکنان مکتب باید بدانند که طفل شما تا چه اندازه از قبل یاد دارد. دربررسی پیشینه به سن طفل، دانش قبلی طفل، وشرایط شخصی طفل را درنظر میگیرند. در طی دو ماه ازشروع مکتب مدیر مکتب تصمیم میگیرد که طفل شما در چه صنفی و در چه سالی درمکتب تعلق دارد. بررسی پیشینه نیز برای ادامه تدریس طفل شما مورد استفاده قرار می گیرد. در طول بررسی پیشنه ازیک مترجم یا معلمی که زبان مادری طفل را صحبت میکند استفاده می شود.

اگر فرزند شما نیاز دارد به مکتب ابتدائی متناسب یا مکتب ویژه برود

مکتب ابتدايی متناسب و مکتب برای شاگردان ویژه دو گزینه برای مکتب ابتدايی است که برای کودکان دارای معلولیت های خاص ساخته شده است.

قبل از اینکه کودک بتواند در مکتب ابتدايی متناسب یا مکتب برای شاگردان ویژه شروع کند، تحقیقی انجام می شود در مورد اینکه کدام نوع مکتب مناسب تر است.

قبل ازاینکه کودک بتواند درمکتب ابتدايی متناسب یا مکتب برای شاگردان ویژه شروع کند، باید والدین رضایت خود را اظهار نمایند.

بررسی پیشینه درمکتب لیسه

درمکتب لیسه معلمان بطور مستمردانستنیهای فرزند شما را ارزیابی میکنند. این ارزیابی اساس ادامه آموزش بیشترفرزند شما می باشد.

رفتن به مکتب لیسه داوطلبانه است. درمکتب لیسه میتوانید برنامه های مختلف سراسری و یا برنامه ها یا کورس های مقدماتی را بخوانید. دربرنامه های ملی دوره های آمادگی آموزشی حرفه ای و یا امادگی برای پوهنتون وجود دارند.

برای این که بتوانید شامل یک برنامهٔ حرفه ای شوید لازم است تا دارای سند کامیابی در مضامین سویدنی یا سویدنی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و پنچ مضمون دیگر باشید. بنا بر این داشتن سند کامیابی در هشت مضمون لازم است.

برای اینکه فرزند شما بتواند در یک برنامه‌های آماده کنندۀ برای پوهنتون اشتراک کند، باید نمبرهای خود را درمضامین لسان سویدنی یا سویدنی من حیث لسان دوم، لسان انگلیسی، ریاضیات و نه مضامین دیگر کامیاب شود. بنابراین درمجموع به دوازده مضامین نمرۀ کامیابی گرفته شده لازم است.

اگر شما برای پروگرام های ملی واجد شرایط نباشید، میتوانید یکی از چهار پروگرام مقدماتی را بخوانید. برنامه های مقدماتی می تواند از لحاظ سرعت تدریس، حجم و محتوا متغییر باشد. همچنان این برنامه ها باید بر اساس دانش قبلی و نیاز های شما قابل تنظیم باشند.

صنف مهیاسازی برای مکتب

درصنف مهیا سازی، فرزند شما مضامین مختلفی را میخواند، هم زمان که طفل اساس لسان سویدنی را یاد میگیرد. هدف ازاینکه فرزند شما یک یا چند مضامین را درصنف مهیا سازی میخواند این است که طفل باید دراسرع وقت خود را برای شرکت درصنف عادی مهیا کند.

به طفل شما حداکثر تا دوسال تدریس درصنف مهیا سازی ارائه میشود. کودک نمی تواند تمام مضامین خود را در این صنف مهیا سازی داشته باشد. چی مقدار از مضامین در صنف مهیا سازی انجام می شود و چی مقدار از مضامین در صنف عادی انجام میشود برای هر شاگردی مختلف است. برنامه ریزی مضامین را مدیرمکتب تنظیم میکند.

درصنف مهیا سازی معلم سطح دانش شاگرد را درمضامین مختلف ارزیابی میکند. وقتی معلم ارزیابی کرد وتشخیص داد که شاگرد میتواند درآن مضامین در صنف عادی شرکت کند، شاگرد باید بجای صنف مهیا سازی درصنف عادی اشتراک کند.

سویدنی منحیث لسان دوم

درمکتب ابتدایی به طفل شما می توانند سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را تدریس کنند. طفلی که لسان مادری اش سویدنی نیست میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند اگرطفل به آن نیاز داشته باشد.این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که اگر طفلی میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند. اگرطفل شما نیاز به خواندن سویدنی منحیث لسان دوم را دارد میتوانید با مدیرمکتب تماس بگیرید.

درمکتب لیسه فرزند شما میتواند دوره سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند.

زمانبندی برنامه اولویت دار

درمکتب ابتدایی طفل شما میتواند یک برنامه زمان بندی شده با الویت داشته باشد. اگرطفل شما برنامه زمان بندی با الویت داشته باشد، میتواند درلسان سویدنی و سویدنی منحیث السان دوم ساعتهای بیشتری تدریس شود.

برای اینکه طفل شما بتواند ساعتهای بیشتری لسان سویدنی بخواند باید ازساعتهای مضامین دیکر کم کنند. مجموع ساعتهای درسی همان میشود اما ولی ساعتهای تدریس را طوری قسمت میکنند که برای لسان سویدنی و سویدنی منحیث لسان زمان بیشتری تدریس شود. این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که طفلی ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند. یک طفل میتواند حداکثریکسال ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند.

تدریس لسان مادری

اگرطفل شما لسان مادری اش لسانی غیرازسویدنی باشد میتواند درتدریس لسان مادری شرکت کند. درمهد اطفال وصنف پیش مکتبی طفل باید امکان داشته باشد که لسان مادری خود ولسان سویدنی را رشد دهد. درمکتب ابتدایی و مکتب لیسه طفل شما حق دارد که لسان مادری خود را بخواند اگر بعضی ضروریات کامل باشند.

اگرمیخواهید که طفل شما آموزش لسان مادری داشته باشد، باید آن را تقاضا کنید. ازمکتب پرسان کنید که چه کاری باید بکنید وچه شرایطی دارد.

راهنمای تحصیلی به لسان مادری

مشاورت تحصیلی به لسان مادری به منظوراستفاده هرچه بیشترآن معلوماتی که طفل ازقبل درمضامین مختلف دارد. اگر فرزند شما احتیاج دارد این مشاورت تحصیلی به زبان مادری انجام میشود. برای معلومات بیشتردرمورد مشاورت تحصیلی میتوانید با معلم یا مدیر مکتب تماس بگیرید.