یک مرد و دو زن در صنف درسی نشسته اند و گپ میزنند و از تیلفون هایشان استفاده می کنند.

من اجازه اقامت دریافت کرده ام ـ سایت ورود

بعد از آن که به عنوان پناهنده، افراد نیازمند ،حمایت بدیل یا هم بر اساس دستورالعمل محافظت موقت، اجازۀ اقامت را دریافت کردید، باید کار های را انجام بدهید که می توانید در مورد آنها در اینجا بخوانید.