من اجازه اقامت دریافت کرده ام ـ سایت ورود

درمورد اینکه چی باید بکنید وقتیکه منحیث پناهنده ویا منحیث کسی که نیاز به محافظت دارد اقامت دریافت کردید، دراینجا میتوانید مطالعه کنید.