شرکت شخصی آغازکردن

آخرین به روز رسانی 18ـ 10ـ 2018

شروع یک شرکت شخصی می تواند یک جایگزین خوبی برای جستجوی کار در سویدن باشد.

چه چیزی برای شروع یک شرکت در سویدن لازم است؟

شما به ایده کسب و کار و یک طرح کسب و کار برای شروع یک شرکت در سویدن نیازدارید. شما همچنین در مورد مدیریت و امور مالی نیازبه معلومات دارید.

مالیات شرکت

برای شروع کسب و کار خود، شما همچنین باید واجد شرایط برای مالیات بر کسب و کار باشید. مالیات شرکت همیشه به مالیات F کوتاه می شود.

شما می توانید در وب سایت اداره مالیاتی درخواست کنید که برای مالیات F تایید شوید.

گرفتن کمک از اداره کار

اگر می خواهید کسب و کار خود را شروع کنید، می توانید از خدمات و خدمات مشاوره ای مانند خدمات اشتغال استفاده کنید. خدمات استخدامی برنامه ای هست با عنوان "کمک به راه اندازی فعالیت های تجاری" نامیده است.اگربرای شما مهم است که درآن شرکت کنید با اداره کارتماس بگیرید.

اداره کار می خواهد ایده کسب و کار شما و طرح کسب و کار را برای ارزیابی مشاهده کند و ببیند آیا شما که آیا شما در کسب و کارتان موفق می شوید.

دراداره کار میتوانید کمک بگیرید با:

 • پراکتیک یا کار آموزی در همان حرفه/رشتۀ که شما میخواهید شرکت را راه اندازی کنید.
 • آموزش همراه با ترجمان در مورد قوانینی که برای مالکین شرکت ها در مورد مالیات، ثبت نام و همچنان دریافت اجازه در بخش های مختلف اعتبار دارد.
 • حمایت مشورتی و مشوره دهی خصوصی به زبان مادری تان
 • رهنمایی به ارتباطات و شبکه های مختلف در بخش های مختلف
 • پیگیریی چگونگی روند فعالیت های تان در شرکت شما، به زبان مادری خود تان

مشوره برای شروع شرکت خصوصی

قبل از شروع کسب و کار ممکن است مفید باشد از قبل با مشاور مشورت کنید. دروب سایت Verksamt.se چندین مشاور مختلف را برای کمک به شما که در سویدن جدید هستند جمع آوری کرده است.

ادارهٔ مالیه دیدارهایی با هدف معلومـات دادن مفتی در مناطـق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، معلومات لازم را می دهـد. ادارهٔ مالیـه معلوماتـی مانند نحـوهٔ ثبت شرکتهــای تجـاری خصوصی و نیز برخـی راهنمـایی ها را به شمـا می دهد.

برای کسانی که اجازه اقامت موقت دارند

وقتی که اجازه اقامت با مدت زمان محدود شما به پایان میرسد، اگرچنانچه از شرکت خود معاش به اندازه کافی داشته باشید میتوانید تقاضای اجازه اقامت دایمی بکنید.

برای گرفتن اجازه اقامت دایم بایستی که:

 • تجربه زیادی دراین رشته داشتن.
 • داشتن تجربه قبلی از گرداندن شرکت شخصی.
 • دانستن سویدنی یا/انگلیسی مربوطه.
 • ثابت کنید که شما شرکت را می گردانید.
 • مسئولیت اصلی شرکت را داشتن.
 • مالک حداقل نیمی ازکمپانی بودن.
 • به اندازه کافی پول درآورد که بتوان امرار معاش کرد.
 • داشتن پول به اندازه کافی برای گرداندن شرکت وکسب معاش برای دوسال آینده داشتن.