کارکردن درسویدن

آخرین به روز رسانی 31/5-2023

دراینجا شما می توانید اطلاعات مربوط به کار در سویدن را مطالعه کنید. به عنوان مثال، شما می توانید در مورد چگونگی پیدا کردن کار، نحوه شروع کسب و کار ازخود و نحوه کار بازار کار سویدن معلوماتی پیدا کنید.

Arbetsförmedlingen

اداره کار آمریتی است که به کمک میکند که بازار کاربه خوبی پیش برود. اداره کار در جستجوی کاربرای متقاضیان کاروبه صاحبکاران برای پیدا کردن کارکنان جدید ازمتقاضیان کار حمایت می کند.

دادن مالیات وقتی که کارمیکنید

وقتی کار میکنید باید از معاش خود مالیات بپردازید. کارفرمای شما باید هزینه های اجتماعی را بپردازد. به این میگویند کار سفید کردن.

کارکردن سفید مزایای زیادی دارد، انچه که از جمله میگیرید:

  • یک مدرک استخدامی
  • معرفین
  • حق مرخصی
  • حق گرفتن مرخصی والدین با معاش
  • بیمه ها
  • امتیازبازنشستگی
  • اگر مریض شوید معاش دارید
  • اگر بچه شما مریض شود ماندن با بچه با معاش است

اگر کار کنید و مالیات نپردازید کار سیاه نامیده میشود. کارسیاه کردن غیر قانونی است. میتواند منجر به تا دو سال زندان شود.