بازار کار

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

برای اداره کردن کار در سویدن، قوانین و توافق های زیادی وجود دارد. قوانین و مقررات که بین صاحب کار و کاریگر وجود دارد بنام قانون کار نامیده می شود. بازار کار به دو بخش تقسیم گردیده است: صاحب کار و اتحادیه صنفی. اتحادیه صنفی یک سازمان متشکل از تمام شاخه های محلی اتحادیه های کارگری در همان رشته است.

صاحب کار

سازمان های کارفرمایی برای تمام کارفرمایان دولتی، محلی و خصوصی وجود دارد. یک سازمان کارفرمایی سازمانی است که در آنجا تمام صاحب کاران گرد هم آمده و بالای مسائل که مورد علاقه شان است کار می کنند.

بزرگترین سازمان کارفرمایان خصوصی، سازمان کسب وکارسویدن (Svenskt näringsliv) است. درآمریت کارفرمایان سویدن، کارفرمایان دولتی مانند آمریت بیمه های عمومی (Försäkringskassan) و آمریت مالیاتی (Skatteverket) وجود دارند. درسازمان شاروالی ها و سازمان صحی منطقه ای سویدن (SKR) ، کارفرمایان شاروالی ها جمع شده اند.

یک شرکت خودش برای پیوستن در یک سازمان کارفرمایان تصمیم می گیرد.

اتحادیه های کارگری

یک اتحادیه کارگری سازمانی است که در مورد معاش اعضای خود با صاحب کار شان مذاکره می کند. اتحادیه های کارگری برای بهتر سازی روند کاری برای کارکنان فعالیت می کند. در سویدن، اتحادیه های کارگری از سال ۱۸۸۰ به اینسو وجود داشته است.

در بسیاری از محل های کار، یک شعبه ی اتحادیه و یا ناظر وجود دارد. شعبه ی اتحادیه، یک گروه از اعضای اتحادیه در محل کار است. ناظر شخصی است که برای کارکنان یک محل کار صحبت می کند.

شعبات اتحادیه و ناظران اعضای اتحادیه های کارگری هستند. اتحادیه های صنفی یک بخش از یک سازمان بزرگتری مانند سازمان کشور در سویدن است (ال او). عضو بودن به هر دو؛ در یک اتحادیه کارگری و صندوق بیکاری معمولی است. صندوق بیکاری یک انجمن اقتصادی است که برای اعضای بیکار خود پول می دهد.

قرارداد جمعی

یک قرار داد جمعی عبارت از یک توافق کتبی بین صاحب کار و اتحادیه کارگری است. در یک قرارداد جمعی در موارد ذیل: اوقات کاری، رخصتی سالانه، و معاشات مقررات وجود دارد. این توافقنامه جمعی اکثر اوقات معاش شما را اداره تعین می کند. اما تمام سازمان ها و شرکت ها عضو این قرارداد جمعی نیستند.

در یک قرارداد جمعی تصمیم گرفته می شود که پائین ترین معاش یک کارمند چقدر باید باشد. این توافقنامه مربوط اشخاصیکه عضو یک اتحادیه کارگری نیستند اما در یک جایی کار می کنند که آن دارای قرارداد جمعی است نیز می شود. در سویدن هیچ نوع قانونی که معین کند چقدر پائین ترین معاش یک کارمند باشد نیست.