اگر شما ناتوانی ای داشته باشید، یامریض هستید یا صدمه دیده هستید

آخرین به روز رسانی 30/1-2023

اگرعملکرد فیزیکی یا ذهنی شما را تحت تاثیر قرار می دهد واختلال ایجاد کند، آن را معلول می نامند. این ممکن است به این معنی باشد که برای کمک به زندگی روزمره یا کار به کمک ها یا حمایت ضرورت داشته باشید.

چند مثال از حالاتی که میتواند روی توانایی تان برای کار یا تحصیل تاثیر بگذارد.

  • هرگاه شما مشکل بینایی دارید، به طور مثال شناختن افراد از فاصلۀ دور و یا هم خواندن یک متن که با حروف کوچک نوشته شده باشد، برای تان مشکل است.
  • هرگاه شما با شنوایی مشکل دارید، به طور مثال جریان گفتگو را به خوبی شنیده نمیتوانید یا یک صدای اذیت کننده در گوش دارید.
  • هرگاه شما حال تان خوب نیست، به طور مثال احساس اضطراب نموده یا خود را محزون احساس میکنید، با خوابیدن یا تمرکز حواس مشکل دارید و یا هم با ضعف حافظه مواجه بوده با آموزش مشکل دارید.
  • اگر شما در وجود تان احساس درد میکنید، مثلاَ نشستن، ایستادن،راه رفتن و یا هم استفاده از دست ها و بازو ها برای تان مشکل است.
  • اگر شما مشکلات خانوادگی دارید، مثلاَ مریضی یا اعتیاد افرادی نزدیک به شما و یا هم هرگاه در داخل خانواده خشونت را تجربه میکنید.

حمایت برای مشارکت در فعالیت های اداره کار

اگر به دنبال وظیفه هستید، مهم است که بتوانید در فعالیتهایی شرکت کنید که منجر به اشتغال در کار شما شود. اگر به آمریت کار بگویید که معلولیت دارید، میتوانند فعالیت ها را با معلولیت شما تطبیق دهند. آمریت کارهمچنین می تواند امکاناتی برای حمایت های خاص در بازار کار برای شما فراهم کند.

افرادی که معلولیت داشته میتوانند از اداره کار جهت تطبیق محل کار، وظایف کاری یا محیط کاری کمک دریافت کنند. تطبیق دادن به این مفهوم است که چیزی را درمحل کارو یا وظایف کاری تغییردهند بطوری که شما همان شرایطی را برای انجام کار یا فعالیتها داشته باشید که دیگران دارند.

اداره کار به همراه شما میتواند بررسی کند که به چه حمایت و تنظیماتی ضرورت دارید. دراداره کار افرادی کار میکنند که در انواع معلولیت ها تخصص دارند و اگاهی به انواع کمک و پشتیبانی دارند. به همراه شما برنامه ریزی میکنند که چگونه شما میتوانید در فعالیتهای متناسب مشارکت کنید که متناسب با توانایی شما باشد.

حمایت مالی

اگر شما دارای معلولیتی هستید، ممکن است شما حق دریافت کمک مالی از صندوق بیمه همگانی داشته باشید. شما برای مثال میتوانید پیسه دریافت کنید درصورتیکه:

  • ضرورت به دستیار شخصی برای ازعهده برآمدن کارهای روزمره
  • نمیتوانید کار کنید
  • برای کارکردن ضرورت به ابزار کمکی هست
  • مایلید که دوران مکتب را ادامه دهید
  • ضرورت به موتر مخصوص و متناسب شده دارید.