شرکت شخصی آغازکردن

آخرین به روز رسانی 1ـ 10ـ 2018

شروع یک شرکت شخصی می تواند یک جایگزین خوبی برای جستجوی کار در سویدن باشد.

برای کسانی که اجازه اقامت موقت دارند

وقتی که اجازه اقامت با مدت زمان محدود شما به پایان میرسد، اگرچنانچه از شرکت خود معاش به اندازه کافی داشته باشید میتوانید تقاضای اجازه اقامت دایمی بکنید.

برای گرفتن اجازه اقامت دایم بایستی که:

  • تجربه زیادی دراین رشته داشتن.
  • داشتن تجربه قبلی از گرداندن شرکت شخصی.
  • دانستن سویدنی یا/انگلیسی مربوطه.
  • ثابت کنید که شما شرکت را می گردانید.
  • مسئولیت اصلی شرکت را داشتن.
  • مالک حداقل نیمی ازکمپانی بودن.
  • به اندازه کافی پول درآورد که بتوان امرار معاش کرد.
  • داشتن پول به اندازه کافی برای گرداندن شرکت وکسب معاش برای دوسال آینده داشتن.