والدین بودن

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

والدین برای رشد و سلامتی کودکان با ارزش اند. توانایی والدین خوب بودن، متاثر است از عوامل مختلف در اجتماع. در اینجا شما به عنوان افرادی که در سویدن تازه صاحب فرزند شده اید معلومات را در بارۀ والدین بودن و همچنان در این مورد که در ارتباط به فرزند تان در شرایط مختلف به کدام ادارات باید مراجعه نمائید، دریافت نموده میتوانید.

پدری با دو فرزندش قدم میزند.