مکتب

آخرین به روز رسانی 28/6-2023

همه بچه ها حق تحصیل دارند. ولسوالی مکلف است که به بچه شما درمکتب جا بدهد. در اینجا می توانید درباره قوانینی که اعمال می شود را بخوانید وبینید که بچه شما از چه حمایت هایی برای رفتن به مکتب سویدنی برخوردار است.

چهار کودک در حیاط یک مکتب بسکتبال بازی می کنند.

هرگاه شما کار میکنید و یا هم سرگرم تحصیل هستید در آن صورت کودک شما اجازه دارد تا از سن یک سالگی همه روز را در کودکستان باقی بماند. این یک حق است. هرگاه شما کار نمی کنید و یا سرگرم تحصیل نمی باشید در آن صورت هم کودک شما میتواند از سن سه سالگی برای سپری کردن چند ساعت در روز به یک کودکستان همگانی برود.

صنف پیش مکتبی یک نوع از مکتب اجباری است. اکثر اطفال از دوره ترم خزان سالی که ۶ ساله میشوند به صنف پیش مکتبی می روند. این تعلیمات اطفال را تحریک می کند و آنها را برای ادامه تحصیلات بیشتر آماده می کند.

مکتب ابتدایه در سویدن اجباری است. در این دوره همه کودکان برای نُه سال به مکتب میروند. اکثریت شاگردان در خزان همان سالی که 7 ساله میشوند به صنف اول آغاز میکنند. هر سال تحصیلی از دو ترم، یک ترم خزانی و یک ترم بهاری تشکیل گردیده است.

تحصیل اجباری در سمستر پاییزهمان سال آغاز می شود که کودک شش ساله می شود. صنف آمادگی برای مکتب اجباری است. در مکتب ویژه از صنف آمادگی برای مکتب تا صنف ۱۰ تدریس صورت می گیرد.

مکتب ویژه یک نوعی مکتب دولتی است که توسط اداره آموزش پیداکوژیکی ویژه اداره می شود. مکتب ویژه از صنف آمادگی برای مکتب تا صنف ۱۰ تشکیل شده و برای افراد ذیل می باشد:

  • دانش‌آموزانی که ناشنوا هستند یا دارای اختلال شنوایی هستند ویا ترکیبی از اختلال بینایی و شنوایی دارند.
  • دانش‌آموزان دارای نقص بینایی و معلولیت های دیگر.
  • دانش آموزان مبتلا به اختلال شدید زبان.
  • دانش آموزان مبتلا به ناشنوایی مادرزادی
  • دانش‌آموزانی که ناشنوا هستند یا نقص شنوایی همراه با معلولیت ذهنی دارند.

مکتب ابتدائی متناسب برای کودکان وجوانان بین ۷ تا ۱۶سال است که دارای ناتوانی ذهنی هستند یا دچارآسیب مغزی شده اند.

کودکان دارای ناتوانی ذهنی همیشه ازعهده مکتب معمولی برنمی آیند. در آن هنگام کودک می تواند به جای آن به یک مکتب ابتدائی متناسب برود. این یک شکل جداگانه از مکتب است که آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای هر دانش آموز ارائه می کند.

دورۀ لیسه در سویدن اختیاری میباشد. دوره لیسه برای اکثریت شاگردان سه ساله است. اکثریت شاگردان در سن 16 ساگی مستقیماَ بعداز ختم مکتب ابتدایه به آموزش در لیسه آغاز میکنند. آخرین معیاد برای آغاز آموزش (در لیسه)همان سالی که است شخص در آن سال 20 ساله میشود.

درمکتب لیسه میتوانید پروگرام های مختلف ملی و یا پروگرام های دوره مقدماتی را بخوانید. دربرنامه های ملی دوره های آمادگی آموزشی حرفه ای و یا امادگی برای پوهنتون وجود دارند.

برای اینکه فرزند شما بتواند در یک پروگرام حرفه ای شرکت کند، لازم است که کودک نمره های کامیابی در زبان سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم، انگلیسی، ریاضیات و پنج موضوع دیگر داشته باشد. بنا بر این داشتن سند کامیابی در هشت مضمون لازم است.

برای اینکه فرزند شما بتواند در یک برنامه‌های آماده کنندۀ برای پوهنتون اشتراک کند، باید نمبرهای خود را درمضامین لسان سویدنی یا سویدنی من حیث لسان دوم، لسان انگلیسی، ریاضیات و نه مضامین دیگر کامیاب شود. بنابراین درمجموع به دوازده مضامین نمرۀ کامیابی گرفته شده لازم است.

اگر فرزند شما برای پروگرام های ملی واجد شرایط نباشد، میتواند یکی از چهار پروگرام مقدماتی را بخواند. برنامه های مقدماتی می تواند از لحاظ سرعت تدریس، حجم و محتوا متغییر باشد. پروگرام ها نیز باید براساس پیش نیازها و نیازهای فرزند شما قابل تنظیم باشند.

مکتب لیسه متناسب برای جوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال است که دارای یک ناتوانی ذهنی هستند یا دچار آسیب مغزی شده اند. این (آموزش) چهار سال طول می کشد. برنامه های ملی و برنامه های فردی برای انتخاب وجود دارد.

رفتن به مکتب هم حق است وهم مکلفیت. در سویدن از همان سال که کودک شش ساله می شود تا زمانی که او از صنف آخر مکتب ابتدایی فارغ می شود یا ۱۸ ساله می شود، آموزش اجباری می باشد.

تحصیل اجباری به این معنی است که کودکان باید به مکتب بروند مگر این که دلیل موجهی برای نرفتن آنها به مکتب وجود داشته باشد. هم والدین وهم مکتب مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل کنند که کودکان به مکتب بروند. رفتن به مکتب لیسه و مکتب لیسه متناسب داوطلبانه است.

صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی، مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه، مکتب لیسه و مکتب لیسه متناسب رایگان هستند.

درصنف مهیا سازی، فرزند شما مضامین مختلفی را میخواند، هم زمان که طفل اساس لسان سویدنی را یاد میگیرد. هدف ازاینکه فرزند شما یک یا چند مضامین را درصنف مهیا سازی میخواند این است که طفل باید دراسرع وقت خود را برای شرکت درصنف عادی مهیا کند.

به طفل شما حداکثر تا دوسال تدریس درصنف مهیا سازی ارائه میشود. کودک نمی تواند تمام مضامین خود را در این صنف مهیا سازی داشته باشد. چی مقدار از مضامین در صنف مهیا سازی انجام می شود و چی مقدار از مضامین در صنف عادی انجام میشود برای هر شاگردی مختلف است. برنامه ریزی مضامین را مدیرمکتب تنظیم میکند.

درصنف مهیا سازی معلم سطح دانش شاگرد را درمضامین مختلف ارزیابی میکند. وقتی معلم ارزیابی کرد وتشخیص داد که شاگرد میتواند درآن مضامین در صنف عادی شرکت کند، شاگرد باید بجای صنف مهیا سازی درصنف عادی اشتراک کند.

درمکتب ابتدایی به طفل شما می توانند سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را تدریس کنند. طفلی که لسان مادری اش سویدنی نیست میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند اگرطفل به آن نیاز داشته باشد.این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که اگر طفلی میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند. اگرطفل شما نیاز به خواندن سویدنی منحیث لسان دوم را دارد میتوانید با مدیرمکتب تماس بگیرید.

درمکتب لیسه فرزند شما میتواند دوره سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند.

درمکتب ابتدایی طفل شما میتواند یک برنامه زمان بندی شده با الویت داشته باشد. اگرطفل شما برنامه زمان بندی با الویت داشته باشد، میتواند درلسان سویدنی و سویدنی منحیث السان دوم ساعتهای بیشتری تدریس شود.

برای اینکه طفل شما بتواند ساعتهای بیشتری لسان سویدنی بخواند باید ازساعتهای مضامین دیکر کم کنند. مجموع ساعتهای درسی همان میشود اما ولی ساعتهای تدریس را طوری قسمت میکنند که برای لسان سویدنی و سویدنی منحیث لسان زمان بیشتری تدریس شود. این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که طفلی ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند. یک طفل میتواند حداکثریکسال ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند.

اگرطفل شما لسان مادری اش لسانی غیرازسویدنی باشد میتواند درتدریس لسان مادری شرکت کند. درمهد اطفال وصنف پیش مکتبی طفل باید امکان داشته باشد که لسان مادری خود ولسان سویدنی را رشد دهد. درمکتب ابتدایی و مکتب لیسه طفل شما حق دارد که لسان مادری خود را بخواند اگر بعضی ضروریات کامل باشند.

اگرمیخواهید که طفل شما آموزش لسان مادری داشته باشد، باید آن را تقاضا کنید. ازمکتب پرسان کنید که چه کاری باید بکنید وچه شرایطی دارد.

مشاورت تحصیلی به لسان مادری به منظوراستفاده هرچه بیشترآن معلوماتی که طفل ازقبل درمضامین مختلف دارد. اگر فرزند شما احتیاج دارد این مشاورت تحصیلی به زبان مادری انجام میشود. برای معلومات بیشتردرمورد مشاورت تحصیلی میتوانید با معلم یا مدیر مکتب تماس بگیرید.