مکتب

آخرین به روز رسانی 7ـ 11ـ 2022

همه بچه ها حق تحصیل دارند. ولسوالی مکلف است که به بچه شما درمکتب جا بدهد. در اینجا می توانید درباره قوانینی که اعمال می شود را بخوانید وبینید که بچه شما از چه حمایت هایی برای رفتن به مکتب سویدنی برخوردار است.

هفت طفل خندان و با تبسم به طرف دوربین می دوند، بعضی از طفلان دستانشان را در هوا دارند. درزمینه عکس یک پلکان سنگی در یک محیط مکتب قرار دارد.

عکس: Colourbox

 • تحصیل اجباری و حق تحصیل

  تحصیل اجباری به این مفهوم است که طفل شما باید به مکتب برود درصورتیکه علت موجهی برای مکتب رفتن او نباشد.

  درصورتیکه طفل شما دراداره نفوس راجستر باشد ویا دریک شاروالی راجستر بشود، ازترم خزان سالی که طفل شما شش ساله میشود تحصیل اجباری شروع میشود. صنف پیش مکتبی اجباری هست. دربعضی موارد ممکن هست که طفل شما مکتب ابتدایی، یا مکتب ابتدایی معلولین و یا مکتب ابتدایی مخصوص را مستقیما شروع کند. تحصیل اجباری اکثرا ده سال اعتبار دارد.

  اگر دلایل خاصی وجود داشته باشد، تحصیل اجباری تا ترم خزان سال تقویم زمانی که طفل شما هفت ساله است اعمال نمی شود. این پس از تقاضای شما برای تعلیق تحصیلات اجباری، توسط شاروالی شما بررسی خواهد شد. اگر تحصیل اجباری به تعویق بیفتد، به طفل شما مهد پیش مکتبی ارائه می شود.

  تحصیل اجباری معادل حق تحصیل است طفل شما حق تحصیل در مکاتب، پیش مکتبی، ابتدایی، مکتب ابتدایی یا مکتب ابتدایی معلولین، مکتب مخصوص و مرکز تفریحی را دارد.

  تا زمانی که طفل شما تا نیم سال اول ترمی که طفل ۲۰ ساله شود، طفل شما حق تحصیل درلیسه ویا لیسه معلولین را دارد درصورتیکه طفل یک درشاروالی راجستر باشد و یا در حال راجستر شدن در شاروالی باشد.

 • صنف مهیاسازی برای مکتب

  درصنف مهیا سازی، فرزند شما مضامین مختلفی را میخواند، هم زمان که طفل اساس لسان سویدنی را یاد میگیرد. هدف ازاینکه فرزند شما یک یا چند مضامین را درصنف مهیا سازی میخواند این است که طفل باید دراسرع وقت خود را برای شرکت درصنف عادی مهیا کند.

  به طفل شما حداکثر تا دوسال تدریس درصنف مهیا سازی ارائه میشود. کودک نمی تواند تمام مضامین خود را در این صنف مهیا سازی داشته باشد. چی مقدار از مضامین در صنف مهیا سازی انجام می شود و چی مقدار از مضامین در صنف عادی انجام میشود برای هر شاگردی مختلف است. برنامه ریزی مضامین را مدیرمکتب تنظیم میکند.

  درصنف مهیا سازی معلم سطح دانش شاگرد را درمضامین مختلف ارزیابی میکند. وقتی معلم ارزیابی کرد وتشخیص داد که شاگرد میتواند درآن مضامین در صنف عادی شرکت کند، شاگرد باید بجای صنف مهیا سازی درصنف عادی اشتراک کند.

 • سویدنی منحیث لسان دوم

  درمکتب ابتدایی به طفل شما می توانند سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را تدریس کنند. طفلی که لسان مادری اش سویدنی نیست میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند اگرطفل به آن نیاز داشته باشد.این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که اگر طفلی میتواند سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند. اگرطفل شما نیاز به خواندن سویدنی منحیث لسان دوم را دارد میتوانید با مدیرمکتب تماس بگیرید.

  درمکتب لیسه فرزند شما میتواند دوره سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را بخواند.

 • زمانبندی برنامه اولویت دار

  درمکتب ابتدایی طفل شما میتواند یک برنامه زمان بندی شده با الویت داشته باشد. اگرطفل شما برنامه زمان بندی با الویت داشته باشد، میتواند درلسان سویدنی و سویدنی منحیث السان دوم ساعتهای بیشتری تدریس شود.

  برای اینکه طفل شما بتواند ساعتهای بیشتری لسان سویدنی بخواند باید ازساعتهای مضامین دیکر کم کنند. مجموع ساعتهای درسی همان میشود اما ولی ساعتهای تدریس را طوری قسمت میکنند که برای لسان سویدنی و سویدنی منحیث لسان زمان بیشتری تدریس شود. این مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که طفلی ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند. یک طفل میتواند حداکثریکسال ازبرنامه زمان بندی شده با الویت استفاده کند.

 • تدریس لسان مادری

  اگرطفل شما لسان مادری اش لسانی غیرازسویدنی باشد میتواند درتدریس لسان مادری شرکت کند. درمهد اطفال وصنف پیش مکتبی طفل باید امکان داشته باشد که لسان مادری خود ولسان سویدنی را رشد دهد. درمکتب ابتدایی و مکتب لیسه طفل شما حق دارد که لسان مادری خود را بخواند اگر بعضی ضروریات کامل باشند.

  اگرمیخواهید که طفل شما آموزش لسان مادری داشته باشد، باید آن را تقاضا کنید. ازمکتب پرسان کنید که چه کاری باید بکنید وچه شرایطی دارد.

 • راهنمای تحصیلی به لسان مادری

  مشاورت تحصیلی به لسان مادری به منظوراستفاده هرچه بیشترآن معلوماتی که طفل ازقبل درمضامین مختلف دارد. اگر فرزند شما احتیاج دارد این مشاورت تحصیلی به زبان مادری انجام میشود. برای معلومات بیشتردرمورد مشاورت تحصیلی میتوانید با معلم یا مدیر مکتب تماس بگیرید.