مکان زیست

آخرین به روز رسانی 30ـ 10ـ 2018

اگرشما تقاضای پناهنده گی کرده اید واجازه اقامت دریافت کرده اید حق دارید که درسویدن اقامت گزینید. این شامل شما که منحیث پناهنده سهمیه ای هستید وقبل از ورود به سویدن اجازه اقامت گرفته اید نیزمیشود.

بسیاری ازکسانی که اجازه اقامت گرفته اند مسکن خود را خودشان تهیه میکنند.

کسی که درمسکن های اداره مهاجرت زندگی میکند واجازه اقامت دریافت میکند وخودش نمیتواند مسکنی برای خود پیدا کند، میتواند ازاداره مهاجرت کمک و حمایت بگیرد که دریک شاروالی مقیم شود.

کمک در محل سکونت

شما که اجازه اقامت گرفته اید ودریکی ازخانه های اداره مهاجرت زندگی بود و باش میکنید، ویا شما که منحیث پناهنده سهمیه ای به سویدن آمده اید میتوانید برای تهیه مسکن دریک شاروالی کمک بگیرید.

نمایی از یک منطقه بودوباش در گوتنبرگ با ساختمانهای مسکونی، ساختمانهای بلند و مکان های معروف.

عکس: میثاق نعلبندیان

کسانی که تازه اجازه اقامت گرفته اند، اداره مهاجرت به شاروالی ها ابلاغ میکند که آنها را قبول کنند. وقتی که به یک شاروالی ابلاغ میشود به این معنی ست که آن شاروالی مسئول تهیه مسکن برای شماهست.

شما حق انتخاب برای شاروالی خود ندارید. به شما فقط یک پیشنهاد شاروالی برای ابلاغ داده میشود. اگرجواب رد بدهید ازسیستم پذیرش اداره مهاجرت خارج میشوید. شما دیگرحق دریافت غرامت ومسکن ازاداره مهاجرت نداشته وخودتان باید مسکن خود را تهیه کنید.

ثبت احوال نفوس

هرکسی در سویدن بودوباش میکند درثبت احوال نفوس راجسترمیشود. درآنجا معلومات درمورد اینکه چه کسانی درسویدن و درکجا زندگانی میکنند راجسترمیشود.

قرض تجهیزات منزل از سی اس ان (CSN)

شما که اجازه اقامت دریافت کرده اید میتوانید ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN میتوانید برای خرید مبلمان خانه پیسه قرض بگیرید. این قرض تجهیزات خانه نامیده میشود.

شما میتوانید پیسه قرض بگیرید برای خرید منحیث مثال:

  • تخت خواب
  • چوکی
  • بشقاب
  • دیگ

شما نمیتوانید برای خرید منحیث مثال غذا، کاغذ توالت ویا پرداخت کرایه خانه پیسه قرض بگیرید.

الزامات برای قرض تجهیزات خانگی

شما میتوانید پیسه قرض بگیرید اگر:

  • اگریک شاروالی پس ازدریافت ابلاغ ازطرف اداره مهاجرت شما را قبول کرده باشد.
  • شما وقتی به شاروالی نقل مکان میکنید حداقل ۱۸ سال داشته باشید.

پس دادن قرض

پیسه ای را که شما قرض گرفته اید باید پس بدهید. شما دوسال بعد ازدریافت اولین پیسه قرض باید شروع به پس دادن کنید.