مکان زیست

آخرین به روز رسانی 25ـ 10ـ 2021

درسویدن شما میتوانید به نوع های مختلفی بودوباش کنید. شما میتوانید یک آپارتمان کرایه کنید یا بخرید. شما میتوانید یک خانه بخرید یا کرایه کنید. دراین سایت ها میتوانید درباره انواع مختلف بودوباش و اینکه برای تقاضای مسکن چی کاری باید بکنید معلوماتی دریافت کنید.

همه مستحق به داشتن مسکن میباشند

در سویدن همه مستحق به داشتن مسکن میباشند. تبعیض در صف انتظار مسکن به سبب موارد زیر غیرقانونی است:

 • نژاد و قوم
 • دین و باور های مذهبی دیگر
 • ناتوانایی ها
 • جنسیت
 • هویت جنسی و مناسبات جنسی
 • گرایش جنسی
 • سن

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ئی ضد تبعیض در سویدن وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه نمایند.

نماینده مبارزه با تبعیض

سازمان مبارزه با تبعیض (DO) یک نهاد دولتی است که پیروی از قانون منع تبعیض را نظارت می کند. اگرمورد تبعیض قرار گرفته اند، می توانید راهنمایی یا شکایت به سازمان مبارزه با تبعیض (DO) ارسال کنید.

(DO) در وهله اول از اطلاعات و شکایات برای اینکه مطمئن شود که قانون رعایت شده است استفاده میکند، نه اینکه وضعیت را بصورت انفرادی برای اشخاص حل کند.

کمک در محل سکونت

شما که اجازه اقامت گرفته اید ودریکی ازخانه های اداره مهاجرت زندگی بود و باش میکنید، ویا شما که منحیث پناهنده سهمیه ای به سویدن آمده اید میتوانید برای تهیه مسکن دریک شاروالی کمک بگیرید.

نمایی از یک منطقه بودوباش در گوتنبرگ با ساختمانهای مسکونی، ساختمانهای بلند و مکان های معروف.

عکس: میثاق نعلبندیان

کسانی که تازه اجازه اقامت گرفته اند، اداره مهاجرت به شاروالی ها ابلاغ میکند که آنها را قبول کنند. وقتی که به یک شاروالی ابلاغ میشود به این معنی ست که آن شاروالی مسئول تهیه مسکن برای شماهست.

شما حق انتخاب برای شاروالی خود ندارید. به شما فقط یک پیشنهاد شاروالی برای ابلاغ داده میشود. اگرجواب رد بدهید ازسیستم پذیرش اداره مهاجرت خارج میشوید. شما دیگرحق دریافت غرامت ومسکن ازاداره مهاجرت نداشته وخودتان باید مسکن خود را تهیه کنید.

قرض تجهیزات منزل از سی اس ان (CSN)

شما که اجازه اقامت دریافت کرده اید میتوانید ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN میتوانید برای خرید مبلمان خانه پیسه قرض بگیرید. این قرض تجهیزات خانه نامیده میشود.

شما میتوانید پیسه قرض بگیرید برای خرید منحیث مثال:

 • تخت خواب
 • چوکی
 • بشقاب
 • دیگ

شما نمیتوانید برای خرید منحیث مثال غذا، کاغذ توالت ویا پرداخت کرایه خانه پیسه قرض بگیرید.

الزامات برای قرض تجهیزات خانگی

شما میتوانید پیسه قرض بگیرید اگر:

 • اگریک شاروالی پس ازدریافت ابلاغ ازطرف اداره مهاجرت شما را قبول کرده باشد.
 • شما وقتی به شاروالی نقل مکان میکنید حداقل ۱۸ سال داشته باشید.

پس دادن قرض

پیسه ای را که شما قرض گرفته اید باید پس بدهید. شما دوسال بعد ازدریافت اولین پیسه قرض باید شروع به پس دادن کنید.

ثبت احوال نفوس

هر کسیکه در سویدن زنده گی می کنند ثبت احوال نفوس شده اند. اطلاعات در مورد اشخاص و محل زندگی آنان در سویدن در آنجا ثبت می گردد.