کوچ کشی کردن

آخرین به روز رسانی 22/2-2023

وقتی که مسکنی پیدا میکنید خیلی چیزها را باید درنظرداشته باشید. دراینجا درموردچیزهایی که باید بدانید معلوماتی وجود دارد.

قرارداد قبلی اجاره منزل را خاتمه دهید

اگراز یک آپارتمان اجاره ای کوچ کشی می کنید باید قرارداد خود را لغوکنید. مدت زمان فسخ قرارداد ممکن است بین مالکان مختلف متفاوت باشد. سفارش میشود که قرارداد اجاره نامه به صورت کتبی خاتمه یابد.

ثبت احوال نفوس، تغییر آدرس وارسال نامه ها به آدرس جدید

ثبت احوال نفوس به این معنی است که شما درشاروالی ای که بودوباش میکنید درآمریت مالیات راجسترهستید. بسیاری از حقوق و تعهداتی که شما دارید به راجستر شما درثبت احوال نفوس بستگی دارد. منحیث مثال، شما باید درثبت احوال نفوس راجستر باشید که بتوانید بعضی ازمساعده ها را دریافت کرده و یا درانتخابات سیاسی رأی دهید.

هنگام کوچ کشی باید به آمریت مالیات گزارش کوچ کشی (flyttanmälan) دهید. گزارش کوچ کشی برای این است که نامه های شما به آدرس جدید شما ارسال شود. شما میتوانید سفارش دهید که نامه های شما به آدرس جدید فرستاده شود(eftersändning)، و این بدین معنی است که نامه هایی که به آدرس قبلی روی آنها نوشته شده به آدرس جدید شما فرستاده میشوند. ارسال نامه ها به آدرس جدید را میتوانید نزد (Svebnsk Adressändring) سفارش دهید.

آبونه و قراداد

ممکن است چندین اشتراک و قرارداهایی وجود داشته باشد که شما باید تغییرداده و یا لغو کنید. درنظرداشته باشید که بسیاری از قراردادها برای لغو کردن دارای یک زمان اطلاع یا یک دوره اجباری هستند، بنابراین بهتراست که سرفرصت و قبل ازکوچ کشی آنها را لغو کنید. نمونه هایی از اشتراک ها وقرارداهایی که ممکن است لازم باشد منتقل شوند ویا خاتمه یابند:

  • اشتراک تیلفون منزل (غیرتیلفون موبایل)
  • اشتراک انترنت
  • کانال های تلویزیونی پولی
  • قرارداد برق
  • پارکینگ
  • آلارم
  • بیمه ها

بیمه منزل

بسیارمهم است که بیمه داشته باشید که هم ازشما وهم از تجهیزات شما محافظت کند. تقریبا تمامی منزل ها درسویدن بیمه منزل دارند. بیمه منزل (Hemförsäkring) یک حفاظت اساسی است که اگرتجهیزات شما دزدیده شوند و یا درآتش سوزی اسیب ببینند و یا اینکه دراثرآب صدمه ببینند م یتواند خسارت آنها را جبران کند. بیمه منزل ازتمامی کسانی که دربیمه نامه ذکرشده ودرآن منزل بود وباش میکنند محافظت میکند. بیمه منزل همچنین شامل بیمه سفرهم میشود.

نظافت منزل و بررسی آن

دراغلب موارد درهنگام کوچ کشی بدون درنظرگرفتن اینکه شما درویلا، مسکن سرقفلی دار ویا آپارتمان کرایه ای زندگی میکنید، شما مسئول نظافت منزل هستید. نظافت کوچ کشی بسیارمفصل ترازنظافت های هفتگی است و زمان زیادی می برد. شما یا خودتان نظافت میکنید و یا ازشرکت های نظافت کننده استفاده میکنید.اگرنظافت کوچ کشی خوب انجام نشده باشد امکان دارد که شما باید خسارت بپردازید.

معمولا وقتی که یک مستأجرکوچ کشی میکند، آپاریمان بررسی میشود و پروتکلی ازصدمات احتمالی نوشته میشود.ممکن است که یک مستأجر برای خسارات ناشی درمنزل موظف به پرداخت خسارت شود.

مسکن جدید

بسیار مهم است که همه کلیدهای منزل جدیدتان را دریافت کنید. اگرشما به یک آپارتمان اجاره ای کوچ میکنید خوب است که پروتکل بررسی منزل را با منزل کنترول کنید که صدماتی وجود نداشته نباشند که درپروتکل نوشته نشده باشد.