قوانین آسایش

آخرین به روز رسانی 2/12-2022

درمحلی که شما بود و باش میکنید این شما هستید که همراه با همسایگان خود جامعه و رفاه را ایجاد میکنید. دریک ساختمان چند خانواری مقررات رفاهی وجود دارند که ساکنان باید از انها پیروی کنند که همگی در آسایش باشند.

مالکان مختلف و یا انجمن های مستاجر مالک ممکن است مقررات مختلفی داشته باشند. دراینجا شما برخی از این مقررات را پیدا خواهید کرد.

در یک بلوک آپارتمان شما نزدیک به همسایگان خود زندگی می کنید. این به این معنی است که شما باید بتوانید درمورد دیگران ملاحظه کنید ودرمورد طرز زندگی دیگران صبرداشته باشید. شکل مسکن نیاز برای همه خواست هایی را شرط میگذارد کسی که در آنجا زندگی می کند نباید مزاحم دیگران شود وهمه از مقررات رفاه و نظم تنظیم شده پیروی کنند.

درشبها و نیمه شبها باید سطح سروصدای خود را متناسب کرده و به همسایه های خود توجه خاصی نشان داد. منحیث مثال صدای تلویزیون ویا استریو بیش ازحد بلند نباشد، به دیوار میخ نکوبند و مته نزنند ودر شب ها ازاستفاده کردن دستگاه های خانگی بر حذر کنند.

به دلایل ایمنی آتش سوزی و تسهیل تمیز کردن، اشیا را در پله ها، راهروها یا زیرزمین قرار ندهید.

کباب کردن روی بالکن معمولا مجاز نیست. امکان دارد درحیاط کباب کردن مجاز باشد، ولی توجه داشته باشید که ممکن است دود آن برای همسایگان مزاحمت ایجاد کند.

سیگار کشیدن درتمامی اماکن عمومی مانند راه پله ها، راهروها، زیرزمین ها و لباس شویی ها ممنوع است. سیگار کشیدن دربالکن ممکن است مجاز باشد سپس اطمینان حاصل کنید وهمسایگان خود را در نظر بگیرید و فیلترها را از بالکن بیرون نریزید.

اتاق لباسشویی یک فضای مشترک است که تمام ساکنان درآن سهم دارند. بنابراین، مهم است که اتاق لباسشویی پس از استفاده تمیز شود. دراکثر بلوک های آپارتمان باید هنگام شستشو وقت رزرو کرد. این از طریق یک سیستم رزروی انجام می شود.

شما مسئول هستید که حیوانات خانگی مزاحم همسایه ها نباشند، و یا محل های بازی کودکان، باغچه ها، چمن ها و دیگر محل های عمومی را کثیف نکنند.

اگرمیخواهید یک آنتن یا دیش پارابول نصب کنید، باید ازصاحبخانه یا انجمن مالکین مستاجر مالکیت خود اجازه بگیرید.

قوانین رفاه می تواند بین خانه های مختلف متفاوت باشد. مقررات محلی را که در آن زندگی میکنید، بررسی کنید.