اقتصاد، پیسه و قبض های پرداختی

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

کلمه اقتصاد از یونانی هست و ازکلمه گرفته شده و به معنی صرفه جویی هست. این بدین مفهوم است که منابعی را که داریم برای حفظ آن درحد مورد نظر برنامه ریزی کرده باید. منابع دراینجا به مفهوم پیسه، اجناس و داشته های دیگرهست.

اقطصاد روزمره تعادل بین درآمدها و هزینه ها هست. درآمدها میتوانند عایدی و کمک هزینه مالی باشند.هزینه ها مثل قبض های پرداختی و پیسه برای خرید مواد غذایی، کفش و لباس هست.

گاهی اوقات امکان دارد چیزهای غیرمنتظره اتفاق بیفته وخوب است که پیسه پس انداز کرده باشیم، که اصطلاحا ذخیره نامیده میشود که درصورت نیاز به آن دسترسی دارید. درغیراینصورت امکان دارد ازعهده هزینه های غیرمترقبه بر نیاییم.

یک راه برای برنامه ریزی اقتصاد روزمره نوشتن یک بودجه ساده هست. دریک بودجه شما کلیه عایدات وهزینه ها را د ریک جا جمع میکنید. به این صورت شما یک نمای کلی از وضعیت مالی خود دارید.

چیزهای زیادی وجود دارد که می توانند اقتصاد ضعیف زندگی را ایجاد کنند. منحیث مثال، هزینه های بسیار بالا برای غذا، ماتر و لباس. حتی آبونه ها، اشتراک ها، قرض ها و بیمه ها می توانند اقتصاد روزمره زندگی را سخت کنند.