اقتصاد، پیسه و قبض های پرداختی

آخرین به روز رسانی 28ـ 6ـ 2019

پس ازآنکه اجازه اقامت درسویدن دریافت کردید، درباره معاش استقراری (Etableringsersättning) و اینکه چگونه میتوانید حساب بانکی بازکنید دراینجا میتوانید بیشترمطالعه کنید. همچنین میتوانید درمورد مالیات، قبضهای پرداختی، بیمه ها و کلیه کمک های مالی معلومات بیشتری حاصل کنید.

معاش استقراری (Etableringsersättning)

اگرشما درپروگرام استقراری اداره کارشرکت میکنید، میتوانید معاش استقراری تقاضاکنید. اگرشما طفل دارید ویا تنها درمنزل خود بودوباش میکنید میتوانید کمک های مالی دیگری هم دریافت کنید.

بانک و حساب بانکی

برای رسیدگی به اموراقتصادی شخصی نیاز به یک بانکی دارید که ازخدمات مختلف بانکی استفاده کنید.

قرضه تجهیزات منزل از (CSN)

اگراخیرا اجازه اقامت درسویدن را گرفته اید امکان این هست که ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (Centrala Studiestödsnämnden) پیسه قرضه کنید که تجهیزات وچیزهای دیگربرای منزل خرید کنید. ا ین قرضه تجهیزات منزل نامیده میشود(Hemutrustningslån).

مدیریت کردن امورمالی خود درسویدن

برای اینکه بتوانید امورمالی خودتان را به خوبی درسویدن مدیریت کنید، معلومات مهمی است که خوب است ازآن مطلع باشید. منحیث مثال چگونه مالیات وقبض های پرداختی را می پردازید و یا اینکه نحوه کار بیمه های مختلف و انواع کمک های مالی چگونه اند.

دراینجا میتوانید مطالعه کنید درباره: