خرید ازطریق انترنت

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

خرید انترنتی میتواند آسان باشد. ولی برای اینکه خرید شما تا حد ممکن مطمئن باشد، مواردی هست که باید درنظرداشته باشید.

حقایق مربوط به آن شرکت راجستجوکنید

بررسی کنید وببینید که آیا نمبرتلفن وآدرس آن شرکت وجود دارد. سعی کنید با قسم خدمات مشتری آن شرکت تماس بگیرید. تماس با قسم خدمات مشتری آن شرکت باید راحت باشد.

کنترل کنید که افراد دیگردرمورد آن شرکت چه نظری دارند. درانترنت میتوانید نظرخوب یا بد دیگران را درباره آن شرکت بخوانید.

پیشنهادهای ارزان

همیشه به پیشنهادات خیلی ارزان شک کنید. میتواند یک پیشنهاد فریبنده برای یک محصول ارزان قیمت باشد که میتواند به یک معامله گران قیمت مونجر شود. اشتراک نیز آبونه نامیده میشود. پایان دادن به اشتراک ممکن است سخت باشد.

شرایط خرید را بخوانید وقیمت کل را کنترول کنید، شرایط تحویل و شرایط پرداخت را بررسی کنید

قبل ازاینکه چیزی را ازشرکتی بخرید، شرایط خرید یا شرایط قرارداد را همیشه بخوانید.

کنترول کنید که قیمت کل آن چیزی که میخواهید بخرید چقدرمیشود. بررسی کنید که قیمت ذکر شده شامل چه چیزهایی میشود، منحیث مثال هزینه ارسال جنس برای شما.

مدت زمان تحویل جنس را کنترول کنید، یعنی که چقدرطول میکشد تا شما جنس را دریافت کنید.

طریقه پرداخت قیمت جنس را کنترول کنید. وقتیکه انترنتی خرید میکنید میتوانید به طریق های مختلفی پرداخت کنید. گزینه های پرداختی را بررسی کنید که شامل چه چیزهایی میشوند.

اگربا کارت بانکی پرداخت میکنید، فقط دروب سایت هایی که رمزگذاری شده پرداخت کنید. اگر وب سایتی رمزگذاری شده باشد، آدرس انترنتی آن بجای (http) همیشه با (https) شروع میشود. اگرتصویر یک قفل درنوارآدرس باشد به این مفهوم است که این آدرس وب سایت این شرکت یک سایت مطمئن تراست.

برای شما که کارت هویتی (id-kort) ندارید.

آیا شما اخیرا نمبرشناسایی شخصی خود را ازآمریت مالیات سویدن دریافت کرده اید؟ به خاطر داشته باشید که تا قبل ازاینکه کارت هویتی خود را دریافت نکرده اید چیزی ازانترنت خرید نکنید. چرا که برای دریافت بسته خود در پوسته یا جایی که کالا را تحویل میدهند باید کارت هویتی خود را نشان دهید.

حق پشیمانی (Ångerrätt) ویا شکایت (Reklamera) از جنس یا خدمات خریده شده.

وقتی ازانترنت خرید میکنید میتوانید ازخرید خود پشیمان شده ویا ازچیزی که خریده اید شکایت کنید. شکایت برجنس (reklamera) یعنی که جنس و یا خدمات خریده شده ایراد واشکال دارد.

معلومات بیشتری درباره خرید کردن انترنتی

دروب سایت سلام مصرف کننده معلومات بیشتری درمورد خرید انترنتی موجود است. سلام مصرف کننده حتی پرسونل هم دارد که به سؤالات شما درباره خرید جنس، شکایت درمورد جنس و یا چیزهای دیگری که شما منحیث مصرف کننده نیاز به کمک دارید، جواب میدهند.