امورمالی منزل

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

عایدی ها و هزینه های خانوار شما امور مالی منزل شماست. برای داشتن یک امورمالی خوب منزل، باید پیسه ای را که دریافت میکنید با پیسه ای که هرماه خرج میکنید تعادل داشته باشد.

برای بررسی امور مالی خودتان خوب است که یک بودجه ساده داشته باشید. تمامی عایدی ها و هزینه ها را جمع کرده و بنویسید و این اطلاعات را برای برنامه ریزی بودجه ماه بعدی استفاده کنید. سپس شما ازآنچه که هزینه می کنید و آنچه که می توانید با آن خرید کنید یک برداشتی پیدا میکنید.

هزینه های یک بودجه ازیک خانوار با خانواردیگر متفاوت است. هر ساله، آمریت مصرف کننده، محاسبه هزینه های معقولی برای برخی از هزینه های موجود در یک فامیل رامحاسبه می کند. هنگامی که بودجه خود برآورد میکنید از اعداد آنها استفاده کنید. در سایت (Hallå konsument) نیز محاسبه بودجه وجود دارد که می توانید برای محاسبه بودجه خانوار خود از آن استفاده کنید.

اگر شما بودجه خود را با هم تلفیق نکنید، باید ببینید که آیا هزینه ای هست که بتوانید در آن صرفه جویی کنید. اگر گزینه ای ارزان تر انتخاب کنید گاهی اوقات می توانید هزینه های خود را کاهش دهید. دربعضی مواقع شما با انتخاب یک گزینه با کیفیت بالاتر که زمان بیشتری بماند میتوانید صرفه جویی کنید.

مزاظب باشید که قسطی خرید نکنید و ازگرفتن قرض های کوچک برای خرید چیزی استفاده نکنید. در عوض، در فکر کنید که آیا می توانید پیسه پس انداز کنید. قرض های کوچک و خرید به اقساط اغلب به مفهوم بهره وهزینه است که باعث میشود خرید شما بسیار گران ترشود.