مالیات

آخرین به روز رسانی 12/5-2023

مالیات هزینه های عمومی را پرداخت می کند. ما مالیات برعایدات خود وبرروی کالاها و خدمات پرداخت می کنیم. مالیات برعایدات به دولت، شاروالی و سازمان صحی منطقه ای پرداخت می شود.

چرا مالیات می پردازید؟

ما مالیات می پردازیم که با یکدیگرجامعه بهتری بسازیم. ایده اصلی مالیات این است که همه مردم از امکانات و کمک های یکسانی برخوردارشوند.

درمقایسه با کشورهای دیگرما درسویدن مالیات زیادی پرداخت میکنیم. واینکه مالیات بالا است بخاطر این است که دولت، شاروالی ها و سازمان های صحی منطقه ای مسئولیت های زیادی دربخش های مختلفی دارند. بخش هایی نظیر تحصیلات، بخش صحی وزیربنای جامعه از طریق مالیات تأمین میشوند.

چه نوع مالیاتهایی وجود دارند؟

مالیاتها انواع مختلفی دارند. عادی ترین مالیاتها بر روی کاروعایدی، ماتر و ترافیک، نوشابه های الکولی و تنباکو است. به این معنی که شما ازعایدی خودتان مالیات میدهید، برای داشتن ماتر و یا خرید نوشابه الکولی و تنباکو هم مالیات میدهید.

این سیاستمداران در پارلمان، سازمان های صحی منطقه ای و شاروالی ها هستند که تصمیم می گیرند که برروی چه چیزهایی مالیات بدهیم و سطح مالیات را هم آنها تعیین میکند.

مالیات برای چه چیزهایی هزینه میشود؟

 • مالیات منحیث مثال برای مصارف معارف، صحی و زیرساخت جامعه استفاده میشود:درمکتب بدون پرداخت پول معارف یاد میگیرید. عایدی استادان ازطریق مالیات پرداخت میشود.
 • وقتی که مریض میشوید به مرکزصحی یا به شفاخانه مراجعه میکنید. مصارف مراقبت صحی ازمالیات پرداخت میشود.
 • اگرسرکی خراب شود، مصارف تعمیرآن سرک ازطریق مالیات پرداخت میشود.

خیلی چیزهای دیگرهست که ازطریق مالیات پرداخت میشود، منحیث نمونه:

 • مراقبت از بزرگسالان
 • مراقبت اطفال
 • امورخدمات اجتماعی
 • قوه قضائیه
 • پذیرش پناهنده
 • فرهنگ

کارآمریت امور مالیاتی چیست؟

اداره مالیات سویدن مسؤل این است که مالیات وهزینه هایی را که توسط سیاستمداران تعیین شده است را ازافراد وشرکت های خصوصی اخذ کند. وظیفه اداره مالیات این است که از جمله:

 • مالیات اخذ کند
 • ثبت احوال نفوس
 • انحصاروراثت
 • بررسی تقلب های مالیاتی

هرکسی که در سویدن راجسترشده و به سن ۱۳ سالگی رسیده است می تواند برای کارت شناسایی (کارت هویه) به آمریت مالیات تقاضا بدهد.

اظهارنامه مالیاتی (deklaration)

تمام کسانی که کارکرده وعایدی داشته باید هرسال به آمریت مالیاتی راپور دهند. این اظهارنامه مالیاتی نامیده میشود، که هم به افراد و هم به شرکت ها مربوط میشود.

دراوایل سال آمریت مالیاتی برای کسی که باید راپورت مالیاتی بدهد یک فورمه مالیاتی ارسال میکند.در روی فورمه نوشته شده که عایدی سال قبل شما چقدربوده ا ست. شما باید کنترول کنید که معلومات صحیح است.

اگرمعلومات درست باشد، باید اظهارنامه را تایید کنید. شما می توانید با ارسال اس ام اس، تماس تلفونی، ویا ازطریق اپ آمریت مالیاتی و یا ازطریق خدمات الکترونیکی دروب سایت آمریت مالیات اظهارنامه خود را تأئید کنید. خدمات الکترونیکی فقط به لسان سویدنی هست.

اگرمعلومات نوشته شده دراظهارنامه مالیاتی صحیح نیست باید آن را تغییردهید. شما میتوانید این را درسرویس انترنتی وب سایت آمریت مالیات تغییر دهید. خدمات انترنتی فقط به لسان سویدنی است.

اگرشما نمیتوانید اس ام اس ارسال کنید ویا نمیتوانید ازاپ یا خدمات انترنتی استفاده کنید، میتوانید ازاظهارنامه کاغذی استفاده کرده و آن را به آمریت مالیاتی ارسال دارید.

اگرشما فورمه اظهارنامه مالیاتی دریافت نکرده و یا هنوز به منزل شما ارسال نشده، ولی با این وجود شما باید اظهارنامه مالیاتی را انجام دهید.

دروب سایت آمریت مالیات میتوانید درقسم سرویس خدمات میتوانید یک فورمه اظهارنامه مالیاتی تقاضا کنید. سرویس سفارشات فقط به لسان سویدنی هست.

اگرمالیات ندهید چی میشود؟

اگرشما مالیات را پرداخت نکنید، ممکن است به این معنی باشد که شما یک تخلف مرتکب می شوید، که آن به تخلف مالیاتی نامیده می شود.

اگر کار کنید و مالیات نپردازید کار سیاه نامیده میشود. کارسیاه کردن غیر قانونی است. میتواند منجر به تا دو سال زندان شود.

اگرشما منحیث مثال مالیات ماتر خود را پرداخت نکنید، نباید ازماترخود استفاده کنید. شما همچنین باید جریمه دیرکرد آن را هم بپردازید. این به این معنی است که شما درمقایسه با مالیات مستقیمی که می بایست می پرداختید پول بیشتری می پردازید. با این وجود اگر چنانچه مالیات را پرداخت نکنید، آمریت مالیات پرونده شما به آمریت جمع آوری قرضه (​Kronofogden) تحویل میدهد.