اوقات فراغت، فرهنگ و فعالیت های انجمنی

آخرین به روز رسانی 25ـ 4ـ 2019

شرکت درفعالیت های شاروالی یا انجمن های مختلف، فرصتی را برای شناخت افراد جدید و تمرین در لسان سویدنی فراهم سازد.

انواع مختلفی از فعالیت ها و انجمن ها برای انتخاب وجود دارند.

شاروالی ها و انجمن ها گاهی اوقات برای تازه واردین، پناهندگان و مهاجران فعالیت هایی دارند که وارد شدن به جامعه سویدن آسانترشود. برای دیدن آنچه که در شهرداری شماست، با شاروالی خود تماس گرفته و یا دروب سایت آنها جستجوکنید برای اینکه ببینید که درشاروالی شما چه فعالیتهایی وجود دارد.

اگربه شما مجوزاقامت داده شده است اما درمسکن اداره مهاجرت اقامت دارید، می توانید درفعالیت های پناه جویان مشارکت کنید.

بسیاری از شاروالی ها و سازمان های داوطلبانه برای کمک به پناهندگان تازه وارد و مهاجران برای برقراری ارتباط با سویدنی ها کار می کنند. نام فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است آن را دوست لسان، راهنمای پناهنده، اسپانسر، مربی یا رفیق نامیده شوند.

دراینجا میتوانید مطالعه کنید درباره: