فعالیت ها را پیدا نمایید

آخرین به روز رسانی 7/12-2022

شرکت درفعالیت های شاروالی یا انجمن های مختلف، فرصتی را برای شناخت افراد جدید و تمرین در لسان سویدنی فراهم سازد.

شاروالی ها و انجمن ها گاهی اوقات برای تازه واردین، پناهندگان و مهاجران فعالیت هایی دارند که وارد شدن به جامعه سویدن آسانترشود. برای دیدن آنچه که در شهرداری شماست، با شاروالی خود تماس گرفته و یا دروب سایت آنها جستجوکنید برای اینکه ببینید که درشاروالی شما چه فعالیتهایی وجود دارد.

بسیاری از شاروالی ها و سازمان های داوطلبانه برای کمک به پناهندگان تازه وارد و مهاجران برای برقراری ارتباط با سویدنی ها کار می کنند. نام فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است آن را دوست لسان، راهنمای پناهنده، اسپانسر، مربی یا رفیق نامیده شوند.