فعالیت ها را پیدا نمایید

آخرین به روز رسانی 20ـ 7ـ 2021

شرکت درفعالیت های شاروالی یا انجمن های مختلف، فرصتی را برای شناخت افراد جدید و تمرین در لسان سویدنی فراهم سازد.

"فعالیت ها درسویدن" "Aktiviteter i Sverige"یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.

شاروالی ها و انجمن ها گاهی اوقات برای تازه واردین، پناهندگان و مهاجران فعالیت هایی دارند که وارد شدن به جامعه سویدن آسانترشود. برای دیدن آنچه که در شهرداری شماست، با شاروالی خود تماس گرفته و یا دروب سایت آنها جستجوکنید برای اینکه ببینید که درشاروالی شما چه فعالیتهایی وجود دارد.

بسیاری از شاروالی ها و سازمان های داوطلبانه برای کمک به پناهندگان تازه وارد و مهاجران برای برقراری ارتباط با سویدنی ها کار می کنند. نام فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است آن را دوست لسان، راهنمای پناهنده، اسپانسر، مربی یا رفیق نامیده شوند.