معلولیت

آخرین به روز رسانی 25/9-2023

کسی که دارای معلولیت است فردی است که توانایی فیزیکی، ذهنی یا فکری اوکم شده است. درسویدن تقریبا ازهرچهارنفر یک نفردارای نوعی معلولیت خاص هستند.

شما که دارای معلولیت هستید برای شرکت در بود و باش اجتماعی شامل همان حقوقی هستید که دیگران شامل آن میشوند. منحیث مثال، اطفال معلول همانند اطفال دیگرحق دارند به کودکستان ومکتب بروند. برطبق قانون منع تبعیض هرنوع تبعیضی به خاطرمعلولیت ممنوع است.

حمایت و پشتیبانی انفرادی

برای ایجاد امکانات برای شرکت در جامعه با شرایط متساوی برای اشخاص معلول، چند نوع حمایت وپشتیبانی انفرادی وجود دارد. نوع حمایتی که دریافت میکنید به معلولیت شما وآن حمایتی که احتیاج دارید بستگی دارد.

ازطریق صندوق بیمه های همگانی شما حق دارید غرامت های مختلف کنید، منحیث مثال تطبیق خانه و ماتر شما و یا نوع های مختلف غرامت های مالی هستند.

درمراقبت های بهداشتی وصحی میتوانید ازطریق توانبخشی ودریافت تجهیزات کمکی حمایت وکمک دریافت کنید. اگر پرسان هایی دارید درمورد نوع کمک هایی که میتوانید بگیرید، میتوانید ازطریق سازمان صحی منطقه ای خودتان پرسان کنید.

ازطریق شاروالی خود میتوانید پشتیبانی وکمک دریافت کنید. منحیث مثال این کمک میتواند دستیارشخصی ویا مسکن با خدمات ویژه و یا همراه برای شما باشد. اگربه تنهایی مشکل سفردارید ویا با وسایل نقلیه عمومی مشکل سفردارید (باس، قطار و تراموا) میتوانید از سرویس خدمات ایاب و ذهاب (Färdtjänst) استفاده کنید. درآنصورت با تکسی یا مینی باس سفر میکنید. اگردرمورد نوع کمک هایی که دریافت میکنید پرسان هایی دارید میتوانید با اداره خدمات رفاه اجتماعی درشاروالی خود گپ بزنید.

افرادی که دارای معلولیت هستند نیز میتوانند برای دریافت کار و یا دیگرمشغولیات پشتیبانی خاصی دریافت کنند که مناسب آنها باشد. منحیث مثال، می توانید از طریق استخدام خاص یا درخواست کمک های کاری کمک بگیرید. شما ازطریق نوعی ازشکل خاص استخدامی میتوانید استخدام شوید و یا تجهیزات کمکی کاری تقاضا کنید.

ادارهٔ مشارکت سویدن (MFD) برای شما که تازه وارد سویدن شده اید و دارای معلولیت هستید یک کتابچه راهنما شامل اطلاعات دارد. این کتابچه راهنما به زبان های مختلف موجود است.

معلومات بیشتر

سازمان حق وحقوق معلولین سویدن یک سازمان همکاری است که ازچندین انجمن حقوق معلولین درسطح کشورتشکیل شده است.

اتحادیه سراسری اشخاص با نقص بینایی یک سازمان غیرانتفاعی برای افراد با نقص بینایی است.

اتحادیه سراسری اشخاص با اختلالات شنوایی (HRF) کلانترین اتحادیه سویدن برای افراد با اختلالات شنوایی است.

(DHR) یک سازمانی است برای اشخاص با توان حرکتی تضعیف شده.

محافظت عصبی سازمانی است که متخصص عصب شناسی است.

فدراسیون رماتیسم درباره آنها معلومات جمع آوری و پخش میکند.

آئوتزم سویدن برای بهبود زندگی افراد مبتلا به آئوتزم فعالیت میکند.

انجمن داون سویدن برای افزایش دانش در مورد سندرم داون و بهتر کردن زندگی برای افراد مبتلا به سندرم داون فعالیت می کند.

FUB برای اینکه کودکان، جوانان و بزرگسالان دارای ناتوانی ذهنی بتوانند زندگی خوبی داشته باشند فعالیت می کند.

Disabled Refugees Welcome (DRW) پروژه است برای افرادی که تازه وارد سویدن شده اند و دارای معلولیت هستند. DRW توسط مؤسسهٔ زندگی مستقل (ILI) گردانندگی می شود.