معلولیت

آخرین به روز رسانی 26ـ 6ـ 2019

کسی که دارای معلولیت است فردی است که توانایی فیزیکی، ذهنی یا فکری اوکم شده است. درسویدن تقریبا ازهرچهارنفر یک نفردارای نوعی معلولیت خاص هستند.

شما که دارای معلولیت هستید برای شرکت در بود و باش اجتماعی شامل همان حقوقی هستید که دیگران شامل آن میشوند. منحیث مثال، اطفال معلول همانند اطفال دیگرحق دارند به کودکستان ومکتب بروند. برطبق قانون منع تبعیض هرنوع تبعیضی به خاطرمعلولیت ممنوع است.

حمایت و پشتیبانی انفرادی

برای ایجاد امکانات برای شرکت در جامعه با شرایط متساوی برای اشخاص معلول، چند نوع حمایت وپشتیبانی انفرادی وجود دارد. نوع حمایتی که دریافت میکنید به معلولیت شما وآن حمایتی که احتیاج دارید بستگی دارد.

ازطریق صندوق بیمه های همگانی شما حق دارید غرامت های مختلف کنید، منحیث مثال تطبیق خانه و ماتر شما و یا نوع های مختلف غرامت های مالی هستند.

درمراقبت های بهداشتی وصحی میتوانید ازطریق توانبخشی ودریافت تجهیزات کمکی حمایت وکمک دریافت کنید. اگر پرسان هایی دارید درمورد نوع کمک هایی که میتوانید بگیرید، میتوانید ازطریق سازمان صحی منطقه ای خودتان پرسان کنید.

ازطریق شاروالی خود میتوانید پشتیبانی وکمک دریافت کنید. منحیث مثال این کمک میتواند دستیارشخصی ویا مسکن با خدمات ویژه و یا همراه برای شما باشد. اگربه تنهایی مشکل سفردارید ویا با وسایل نقلیه عمومی مشکل سفردارید (باس، قطار و تراموا) میتوانید از سرویس خدمات ایاب و ذهاب (Färdtjänst) استفاده کنید. درآنصورت با تکسی یا مینی باس سفر میکنید. اگردرمورد نوع کمک هایی که دریافت میکنید پرسان هایی دارید میتوانید با اداره خدمات رفاه اجتماعی درشاروالی خود گپ بزنید.

افرادی که دارای معلولیت هستند نیز میتوانند برای دریافت کار و یا دیگرمشغولیات پشتیبانی خاصی دریافت کنند که مناسب آنها باشد. منحیث مثال، می توانید از طریق استخدام خاص یا درخواست کمک های کاری کمک بگیرید. شما ازطریق نوعی ازشکل خاص استخدامی میتوانید استخدام شوید و یا تجهیزات کمکی کاری تقاضا کنید.

معلومات بیشتر