خوشحال وبشاش بودن

آخرین به روز رسانی 24ـ 10ـ 2018

اگر شما بخاطر مریضی نتوانید کارکنید و یا درخواست کارکنید و یا تحصیل کنید میتوانید از صندوق بیمه های همگانی معاش دریافت کنید.

برای گرفتن پیسه روزانه مریضی باید بیش از ۱۴ روز مریض بوده باشید.

قوانین مختلفی وجود دارد که بطور مثال آیا مایلید که کارکنید، به دنبال کار یا تحصیل هستید.