اگر شما دچار معلولیت هستید

آخرین به روز رسانی 24ـ 3ـ 2020

اگرعملکرد فیزیکی یا ذهنی شما را تحت تاثیر قرار می دهد واختلال ایجاد کند، آن را معلول می نامند. این ممکن است به این معنی باشد که برای کمک به زندگی روزمره یا کار به کمک ها یا حمایت ضرورت داشته باشید.

کارکردن با یک معلول

اگرمعلولیتی دارید مهم است که به طور مستقیم با آمریت کار گپ بزنید. منحیث مثال، آمریت کارمی تواند محل وظیفه شما را با معلولیت شما متناسب کند. همچنین اگرشما دچار نقص شنوایی یا بینایی هستید، شما همچنین میتوانید توسط یک مشاور ناشنوایان ویا متخصص بینایی یا ترجمان زبان اشاره حمایت شوید.

پشتیبانی و کمک های مالی

ممکن است شما به انواع مختلفی از کمک بسته به نوع ناتوانی شما بهره مند شوند.