حرفه ها برای فارغ التحصیلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

در اینجا شما می توانید بیشتر در مورد آنچه که برای کارکردن درحرفه های خاص درسویدن لازم هست را بخوانید. اگر تحصیلات خارجی درهر یک ازاین حرفه ها داشته باشید، می توانید درمورد اینکه چه باید بکنید که بتوانید دراین حرفه ها کار کنید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

ارزیابی تحصیلات از خارج از کشور توسط شورای عالی پوهنتون وتعلیمات (UHR) انجام میشود. اگر شما تحصیلات عالی تمام شده خارجی دارید، می توانید با ارسال آن به این شورای عالی آن را ارزیابی کنید.

تحصیلات تکمیلی

برای برخی از گروه های حرفه ای کورس های متکمل در پوهنتون ها و کالج های سویدن وجود دارند. این کورس ها مستحق کمک وقرض تحصیلی بوده و مدت آن ۱ تا ۲ سال طول میکشد. این کورس هامنحیث مثال برای اقتصاددانان، اینجینرها، نرس ها، مددکاران، پروگرام دان های کمپیوتر، داکترها و استادان وجود دارند.

وظیفه های کنترل شده درسویدن

در سویدن، وظیفه های خاصی وجود دارند که کنترل می شود. این بدان معنی است که در قانون سویدن تعریف می شود که چه چیزی برای کارکردن درهر وظیفه ای لازم است. منحیث مثال، ممکن است برای مدرک یا مجوز، تشخیص رسمی یا مجوز رسمی دیگری نیز مورد نیاز باشد. نمونه هایی ازاین قبیل وظیفه ها داکترها و استادان هستند.

شورای عالی پوهنتون وتعلیمات (UHR) مسئول ارزیابی دوره هایی است که به وظیفه های کنترل شده در سویدن منجر می شود. اگر میخواهید در یک وظیفه ی کنترل شده کار کنید، باید با مقامات صالح تماس بگیرید و از حق برخورداری از وظیفه خود مطلع شوید.

مسیرسریع (Snabbspår) - راهی سریع تر برای رسیدن به کار

مسیرسریع امروزه درتعدادی از حرفه ها و حوزه ها دردسترس است واین برای کسانی است که تازه به سویدن آمده و به دنبال کار هستند آنها تجربه دارند در وظیفه هایی که درسویدن کمبود نیروی کاردارند.

مسیرسریع شامل تعلیم سویدنی شغلی، کارآموزی، اعتبارسنجی، تعلیمات متکمل و ارزیابی مهارت های حرفه ای است.