اقتصاد دان ها و مامورین اداری

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

حرفه ی اقتصاد دان ekonom و اقتصاد دان ملکی civilekonom، در سویدن تنظیم شده نیست. اقتصاد دان طور عادی در سویدن، یک تحصیل سه ساله را در پوهنتون یا موسسه تحصیلات عالی پیشبرده و یک دیپلوم را بدست می آورد. اقتصاد دان ملکی چهار سال تحصیل مینماید. برای اینکه بعدا مثلا به حیث مفتش محاسبه revisor ایفای وظیفه نمود، باید طبق مقررات خاص یک تکمیلی به عمل آید، همچنان باید سه سال در مسلک مذکور کار نموده و یک امتحان مفتش محاسبه داده شود.

تحصیلات تکمیلی

بعد از اینکه تحصیل شما ارزیابی و قبول گردید، شما میتوانید یا مستقیما به بازار کار مراجعه نمایید یا کدام تحصیل تکمیلی را برای بهتر شدن امکانات کار، ادامه بدهید.

تحصیلات تکمیلی درکالج ها و پوهنتون های سویدن داده میشوند. این دوره ها مستحق کمک وقرض تحصیلی بوده و مدت آن ۱ تا ۲ سال طول میکشد.