انجنیران، میخانیک ها و انجنیران تکنالوژی معلوماتی systemvetare

آخرین به روز رسانی 25ـ 6ـ 2019

​​انجنیران، میخانیک ها و انجنیران سیستم کمپیوتردرسویدن حرفه غیرقابل تنظیم هستند. این به این معنی است که دوره های می تواند بسیارمتفاوت باشند. درسویدن تمایزاست بین انجنیران (کالج دانشگاهی) کارشناسی و انجنیران پروگرام ماستری ( کارشناسی ارشد). تحصیلات انجنیران پروگرام ماستری (کارشناسی ارشد) طولانی تر ازتحصیلات انجنیران کارشناسی (کالج دانشگاهی) و بیشترمتمرکز بر توسعه تخنیک است.