معلمین و متخصصین تعلیم وتربیه

آخرین به روز رسانی 21/2-2024

حرفه استادان حرفه کنترل شده است و شما برای مجوزاستادی درآمریت ملی تعلیمات سویدن (Skolverket) درخواست میکنید. دراینجا میتوانید بیشتر بخوانید که به چه چیزهای نیاز است که بتوانید بعنوان استاد کارکنید.

​ارزیابی تحصیلات خارجی

به منظور‏درخواست جوازبه عنوان یک معلم یا معلم پیش دبستانی نیازبه پایان تحصیلات عالی ویک دیپلوم تحصیلاتی است. واینکه شما لسان سویدنی یاد دارید همچنین ممکن است درخواست اختیارات، صلاحیت علاوه برجوازبنمایید. قبل ازاینکه شما درخواست خود را شروع کنید، مهم است که شما گواهی خود را مرتب کنید. آنها باید به زبان اصلی و ترجمه شده به انگلیسی و یا سویدنی باشند. شما درخواست برگه‌ی هویت در مورد پایان تحصیلات عالی ازطریق خانه پری فرمه تقاضا ‏وضميمه ‌کردن گواهی اثبات تحصیلات عالی معلمی واحتمالاً اختیارات ‏بیشترکه شما درخواست کنید.

این ‏اداره‌ی امورمکاتب میباشد که جواز معلمی را صادرودیپلوم معلمی خارجی را ارزیابی مینماید. برای اینکه جواز معلمی را بدست آورید شما باید یک دیپلوم تحصیلاتی را داشته باشید که واجد صلاحیت کار کردن باشید. کار به عنوان یک معلم در یک مدرسه خارجی و یا در سویدن می تواند گاهی اوقات تفاوت بین آزمون های خارجی وسویدنی را جبران کند.

تحصیلات تکمیلی

برای شما که دارای جواز معلمی خارجی هستید امکان این موجود است که یک تحصیل تکمیلی را سپری نمایید که به شما صلاحیت تدریس در سویدن میدهد.

مدت تحصیلات تکمیلی فرق دارد، و مربوط به تحصیلات و تجارب کاری گذشته ی شما میباشد. تحصیلات تکمیلی را میتوان در شش موسسه تحصیلات در سویدن بدست آورد: پوهنتون یوتیبوری، پوهنتون لینشوپینگ، موسسه تحصیلات عالی مالمو، پوهنتون ستوکهولم، پوهنتون اومییو و پوهنتون اوریبرو. پوهنتون ستوکهولم مسؤلیت هماهنگ کننده سرتاسری سویدن را به عهده دارد.

برای کسانی که در آمریت کار ثبت نام هستند، یک مسیر سریع برای استادان و استادان پیش مکتبی وجود دارد. این مسیرهای سریع در موسسات تعلیمی مشابه در بالا موجود است.دروب سایت اداره کاردرباره مسیرسریع (snabbspåret) بیشتربخوانید.

تحصیلات تکمیلی برای شما که دارای تحصیلات معلمی خارجی هستید، در چندین پوهنتون موجود میباشند.