جامعه شناس و رفتار شناس

آخرین به روز رسانی 8/12-2022

حرفه ی جامعه شناس و رفتار شناس اکثرا حرفه منظم نمیباشد، استثناء عبارت است از روانشناس و معالج روانی که در این مورد میتوانید معلومات مزید را در قسمت حرفه های صحت و پرستاری بخوانید.

تحصیلات برای بازار کار

مسیر سریع برای تازه وارد هاییکه دارای لسانس در کار های اجتماعی می باشند یک سرمایه گزاری است برای شما به عنوان تازه وارد که در اداره کار ثبت می باشید. مسیر سریع بیشتر از همه به شما هاییکه که از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا و بازار مشترک اروپا در 36 ماه اخیر آمده اید و دارای یک اسناد لسانس در کار های اجتماعی می باشید در نظر گرفته شده است. افرادی دارای تحصیلات خارج از سویدن و با یک لسانس در کارهای اجتماعی می توانند شامل این شوند.

آموزش شامل یک بخش آمادگی بوده جاییکه شما سویدنی اکادمیک می خوانید و یک نوع کار عملی که (ناظر جلسه درسی) نامیده می شود را ادر کنار یک کارمند که در بخش کار های اجتماعی و ظیفه دارد نجام می دهید. سپس، شما یک دوره 26 هفته ای را دنبال می کنید، در آن مدت شما سه کورس اکادمیک که معادل 30 نمره تحصیلات عالی بوده را می خوانید. این کورس ها به عنوان تکلمیل کننده تحصیلات خارج شما در نظر گرفته شده، و به این ترتیب شما قابل استخدام در بازار کار سویدن می شوید. با اداره کارتماس بگیرید.

همچنان، مسیر سریع برای جامعه شناسی که کم از کم یک سند تحصیلات عالی سه ساله با تخصص علوم اجتماعی، اقتصادی و یا حقوقی نیز وجود دارد. تحصیلات مشابه به تحصیلات در بخش کار اجتماعی است اما کار عملی شامل مسیر سریع نمی شود. شما بخش آمادگی اکادمیک سویدنی را می خوانید، سپس، دوره تحصیلات اکادمیک را به شکل سه کورس که معادل 30 نمره تحصیلات عالی بوده، دنبال می کنید. در اخیر شما در یک اداره به مدت 4 تا 6 ماه کار عملی می کنید. هدف مسیر سریع اینست تا شما بتوانید به عنوان کارمند برسی در یک اداره بزرگتر، جاییکه به کارمند ضرورت داشته باشند کار نمایید. به گونه خاص آنهاییکه توانانی با زبان خارج از اتحادیه اروپا و بازار مشترک اروپا را دارند.

تحصیلات تکمیلی

بعد از اینکه تحصیل شما ارزیابی و قبول گردید، شما میتوانید یا مستقیما به بازار کار مراجعه نمایید یا کدام تحصیل تکمیلی را برای بهتر شدن امکانات کار، ادامه بدهید.

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در سویدن تدریس می شود. تحصیلات تکمیلی شامل کمک هزینه تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشد.

تحصیلات عادی

برای مددکاران اجتماعی خارجی، پوهنتون استکهلم تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد که به مدت چهار ترمین است.